Inkovitost

^etverovalentno cjepivo protiv humanih papilomavirusa

U `ena koje su unutar godinu dana od uklju~enja u istra`ivanje primile sve tri doze cjepiva i koje prethodno nisu bile zara`ene s HPV-6, HPV-11, HPV-16 i HPV-18, u~inkovitost »per-protocol« ili PPT analiza je pokazala da je ~etverovalentno cjepivo sprije-~ilo nastanak sljede}ih novotvorina: a) 100% ...

hrcak.srce.hr

Telitromicin - novi ketolidni antibiotik

Klini~ka u~inkovitost telitromicina dokazana je na ograni~enom broju bolesnika s pneumonijom i rizi~nim ~imbenicima, poput pneumokokne bakterijemije ili starije `ivotne dobi (>65 godina).

hrcak.srce.hr

COST EFFICIENCY AND ECONOMIES OF SCALE OF SLOVENIAN WATER ...

V manjöih podjetjih so prisotne ekonomije obsega, medtem ko v velikih podjetjih za oskrbo s pitno vodo ûe prevladujejo disekonomije obsega. Klju č ne besede : metode stohasti č ne meje, funkcija stroökovne meje, stroökovna neu č inkovitost, distribucija vode, regulacija cen

miha.ef.uni-lj.si

NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS

Dobre lastnosti elektroplo~evin pove~ujejo energijsko u~inkovitost elektri~nih naprav, v katere so vgrajene. Klju~ne besede: neorientirane elektroplo~evine, silicijevo jeklo

revijamit.imt.si

Use of non-traditional fillers to reduce flammability of ...

Me|utim, u~inkovitost punila kao usporavala gorenja ovisi o nekoliko ~imbenika, uklju~uju}i vrstu punila i razinu uklju~ivanja punila. Uporaba antimonova trioksida i lebde}eg pepela pove}ava otpornost na gorenje, ali dovodi do sni`enja mehani~kih svojstava i toplinske postojanosti.

www.fsb.unizg.hr

APPLICATION OF THE SPATIAL DECISION SUPPORT SYSTEM "CONES ...

Glavni namen sistemaje optimizirati izkoriš˛anje lesa, pri˛emer CONES omogo˛a vsem, ki gospodarijo z gozdovi, da ocenijo srednje- in dolgoro˛ne posledice odlo˛itev, povezanih z izkoriš˛anjem gozdov, in sicer glede njihove ekonomske u˛inkovitost in morebitne škode, prizadejane sestojem in ...

petelin.gozdis.si

K. STRANSKY ET AL.: RE-OXIDATION PHENOMENA DURING - RE ...

Materiali in tehnologije / Materials and technology 43 (2009) 5, 261–265 265 Figure 7: Filtration efficiency as micro-cleanliness according to DIN 50 602 Slika 7: U~inkovitost filtriranja po DIN 50 602

revijamit.imt.si

Statistične metode v raziskavah bioekvivalence

Testno in referen Testno in referen čno zdravilo čno zdravilo Referenčno zdravilo Referenčno zdravilo Klinično dokazana uč Klinično dokazana uč inkovitost in varnost inkovitost in varnost

www.ffa.uni-lj.si

www.ursjv.gov.si, e: [email protected] elezna cesta 16, p.p ...

JV 5, 50/5 (5) Investitor ali upravljavec mora v rednih ?asovnih presledkih, krajših od obdobja med ob?asnima varnostnima pregledoma, preverjati ustreznost in u?inkovitost varnostne politike.

www.ujv.gov.si

Planar Chromatography of Steroid Hormones and Anabolics

U~inkovitost kromatografskega sistema smo preverili s simuliranimi vzorci, v katerih smo dolo~ali melengestrol acetat in trenbolon acetat, katerih uporaba za pospe{evanje rasti v `ivinoreji je prepovedana in ki se lahko kopi~ijo v `ivalskih tkivih.

acta.chem-soc.si

Other sites you could try:

Find videos related to Inkovitost