Injenici

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Bitna razlika ultrazvu*ne metode u odnosu na ostale je u *injenici da joj je primarna zada *a lokacija izvora PI a sekundarna detekcija njegovog postojanja.

bib.irb.hr

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Usprkos veli*ini i opsegu defekta kosti, bolesnikovoj dobi, kao i *injenici da ima bezubu *eljust, što je va no zbog formiranja sile tlaka, kao stimulacije za stvaranje nove kosti, zahvaljuju*i pravilnom dijagnosti*kom postupku i operacijskom zahvatu, te pridr avanju uputa od strane bolesnika ...

hrcak.srce.hr

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

[iroka korespon-dentska mre`a Delta Banke u inostranstvu sa vi{e od 230 korespon-dentnih banaka {irom sveta, doprinosi ovoj ~injenici. Vode}a pozicija name}e obavezu stalnog uvo|enja inovacija.

www.promoney.rs

UUsseeffuull ddeemmoonnooppoolliizzaattiioonn ooff tthhee ...

orimo o ~injenici da se tek o~ekuje razvoj novih usluga baziranih na 3G tehnologiji. KKOORRIISSNNAA DDEEMMOONNOOPPOOLLIIZZAACCIIJJAA TTEELLEEKKOOMMUUNNIIKKAACCIIJJAA

www.promoney.rs

Algebarska topologija 0 ALGEBARSKA TOPOLOGIJA Literatura ...

dosad imali je bila bazirana na £injenici da postoji deformacijska retrakcija cilindra preslikavanja M f na kodomenu od f. Sada ¢emo upoznati jo² dvije metode: stezanje izvjesnog potprostora u to£ku, i promjena na£ina na koji su dijelovi prostora sastavljeni.

web.math.pmf.unizg.hr

Distributivni sistemi ili mrežne forme, formiranje TN-C, TN ...

transformatora kao i prema č injenici da li su dostupna metalna ku ć išta trošila spojena na vlastiti uzemljiva č ili ne. Tako da danas u elektrotehni č koj praksi koristimo tri osnovna distributivna sistema koje

www.etssa.edu.ba

ORGANIZOVANA KRIVICA I UNIVERZALNA ODGOVORNOST

Utoliko se najekstremniji slogan koji je ovaj rat stvorio kod saveznika, da je ìsamo mrtav Nemac dobar Nemacî, zasniva na ~injenici da antinacistu mo'emo identifikovati sa-mo onda kad ga nacisti obese.

www.b92.net

P R A V I L N I K O UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU SREDSTAVA ...

Iznimno od stavka 1. ovog *lanka, u slu*aju iz *lanka 10. stavka 2. ovog Pravilnika, predsjednik Upravnog odbora moûe, bez zakazivanja sjednice, samostalno odlu*iti o dodjeli pomo*i odmah po dobivanju obavijesti o *injenici smrti, a *lanovi Upravnog odbora potvrdit *e donijetu odluku na prvoj slijede ...

www.mup.hr

HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA

Znamo li se zaista radovati ivotu, kao i samoj *injenici da ujutro ustajemo, *ak i onda ako nam svako jutro ne po*inje istom dinamikom. Ve* smo više puta *uli slede*e re*i kada se govori o upotrebi Forever proizvoda: „Najbolje je kada se pozitivno dejstvo proizvoda vidi na nama".

www.foreverliving.com

FEOHROMOCITOM. POVODOM JEDNOG NALAZA - Na{ rad - Rade R. Babi ...

feohromocitoma ogleda se u ~injenici da se heredo familijarni poreme}aji neurofibromatoze ja vljaju pa ra lelno sa feohromocitomom, {to je i razumljivo, jer

publisher.medfak.ni.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Injenici