Informacijama

DIRECTIVE 2003/4/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,

eur-lex.europa.eu

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

1 ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspola u organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti ...

www.bezbednost.org

EU DIRECTIVES in focus - DIREKTIVE EU u fokusu

Bli`e odredbe o navedenim informacijama i konsultacijama donose dr`ave ~la-nice, koje posebno mogu, u zavisnosti od pojedinih karakteristika konkretnih projekata ili lokacija:-odrediti koja je javnost zainteresovana za projekt;-odrediti mesta na kojima se informacije stavljaju na uvid;-precizirati na ...

archive.rec.org

PROGRAM ME\UNARODNOG NAU^NOG SKUPA INTELEKTUALNA SLOBODA I ...

Kliment Ohridskiî" in Sofia, Bulgaria): ï Pristup informacijama: uloga biblioteka Ivanka Yankova (University Library î"St. Kliment Ohridskiî" in Sofia, Bulgaria): ï Obrazovna funkcija - prioritet za savremenu uni-verzitetsku biblioteku Olga Maríyanchyk (Lesya Ukrainka Public Library, Ukrajina): ï ...

rastko.rs

Kompletna knjiga za Branka1

• Pomoći lokalne inicijative u procesu javnog učešća u donošenju odluka, podrškom uvođenja odgovarajućih procedura i omogućavanjem pristupa informacijama te ostvari-vanju zakonskih propisa.

www.centrala.org.rs

ZAKON - član 1. član 2. član 3. član 4. član 5.

O IZMJENI ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI . član 1. U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/00), u

www.advokat-prnjavorac.com

Z A H T E V za pristup informaciji od javnog značaja

Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Slu beni glasnik RS", broj 120/04), od Ministarstva pravde zahtevam: * o obaveštenje da li poseduje tra enu informaciju; o uvid u dokument koji sadr i tra enu informaciju; o kopiju dokumenta koji sadr i tra enu informaciju; o ...

www.mpravde.gov.rs

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

bitnim informacijama. Osnovni tekst (koji nosi glavne informacije) ne treba previše presecati i prekidati ilustracijama, boksovima sa dodatnim informacijama, nalozima i sl.

www.tfc.kg.ac.rs

IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiČ za pristup informacijama u posjedu ministarstva finansija crne gore broj: 01-7324/1 podgorica, 19. oktobar 2006. godine

www.mf.gov.me

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Odmah nakon dolaska u Zagreb uslijedio je posjet Civitas Elan Info-punktu, koji se nalazi ispred Tehničkog muzeja, gdje se, među ostalim, prikazuju prezentacije o projektu Presto, a Michael Laubenheimer se upoznao s informacijama koje prikaz 16 % biciklisti, posebice u načinju korištenja bicikla (ispi ...

www.zagreb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Informacijama