Infekcije

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

EE ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):50-3 SSttuuddeennttsskkii rraaddoovvii Adresa autora: Vaska Pope 5, 21000 Novi Sad; E-mail: [email protected] UDK 616.33-002:579.84

www.medical.uns.ac.rs

Uticaj infekcije Helicobacter pylori na pojavu ...

Volumen 64, Broj 12 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 819 Correspondence to: Radojica Stolić, Ul. Milana Nikolića 3, 34 000 Kragujevac, Srbija. Tel.: +381 34 357 045, +381 63 83 72 624.

www.doiserbia.nb.rs

MOGU]NOSTI KOLPOSKOPIJE U PREPOZNAVANJU LATENTNE HPV ...

157 Gynaecol Perinatol 2003;12(4):157-163 Specijalisti~ke ginekolo{ke ordinacije u Karlovcu* i Dugoj Resi** MOGU]NOSTI KOLPOSKOPIJE U PREPOZNAVANJU LATENTNE HPV INFEKCIJE CERVIKSA UTERUSA THE POSSIBILITIES OF COLPOSCOPY IN RECOGNITION OF THE LATENT CERVICAL HPV INFECTION Nikola Tu{kan,* Vesna ...

hrcak.srce.hr

INFEKCIJE RESPIRATORNOG SISTEMA

INFEKCIJE RESPIRATORNOG SISTEMA TE ME: •Mehanizmi odbrane od infekcije •Fizioloöka mikroflora respiratornog trakta •Fizioloöka mikroflora respiratornog trakta •Odnos mikroorganizma i doma*ina •Naj*eö*i uzro*nici infekcija respiratornog trakta

wwwold.med.bg.ac.rs

Bolničke infekcije u odeljenjima intenzivne nege

Strana 132 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 63, Broj2 Correspondence to: Biljana Jovanović, Klinički centar Srbije, Slu ba za bolničku epidemiologiju, socijalnu medicinu i higjenu, Pasterova 2, 11 000 Beograd, Srbija i Crna Gora.

www.doiserbia.nb.rs

Infekcije mokraćnog sustava u djece Urinary Tract Infections ...

MEDICUS 2006. Vol. 15, No. 2, 275 - 282 275 Infekcije mokraćnog sustava u djece Urinary Tract Infections in Children Goran Tešović 1, Danica Batinić 2 1 Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" 10000 Zagreb, Mirogojska c. 8 2 Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta ...

hrcak.srce.hr

Infekcije vrstom Legionella pneumophila u Primorsko-goranskoj ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 1, p. 78-86 78 Infekcije vrstom Legionella pneumophila u Primorsko-goranskoj županiji Legionella pneumophila infections in Primorsko-goranska county Brigita Tićac 1,2*, Igor Žižić 2, Palmira Kesovija 1, Maja Farkaš 1, Đana Pahor 3 ...

www.bioline.org.br

Tečaj I kategorije, "Hitnosti u kliničkoj medicini ...

Prevencija širenja MRSA/E(Bruxelles Prevencija širenja MRSA/E(Bruxelles 2011,ESICM meeting) 2011,ESICM meeting) ► Vrijedi i za druge infekcije ► Vrijedi i za druge infekcije Stupanj pouzdanosti % Stupanj pouzdanosti % ► Pranje ruku, 100 ► Pranje ruku, 100 ► Aktivni nadzor kulture 90 ► Aktivni nadzor ...

hdhiim.org

epidemiologija, etiologija i monitoring INTRAhOSPITALNIh ...

U 2003.god. urinarne infekcije i infekcije hirurškog mjesta bile su podjednako zastupljene sa 32.35%, zatim bakterijemije (16.18%), infekcije respiratornog trakta (7.35%) i druge infekcije (11.76%) (p< .001).

saliniana.com.ba

ORAL INFECTIONS AND GLYCEMIC CONTROL THROUGHOUT PREGNANCY AND ...

dijabetesa su infekcije urinarne (UTI) i cervikovaginalne (CVI) oblasti. Kod ovakvih slučajeva najčešće se javlja periodontalno oboljenje (PD) koje je sakriveno i slabog je intenziteta.

facta.junis.ni.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Infekcije