Iadosti

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

iadosti o vízum charged Maximálna doby rozhodovania o iadosti je 30 dní. Zvy*ajne sa rozhodne o iadosti do 3 pracovn˝ch dní. iadate* si vo vlastnom záujme skontroluje správnos* údajov v obdr anom víze.

www.yuta.rs

Žiadost o vydanie potvrdenia o vojenskej službe

K iadosti mo no prilo iť aj fotokópie relevantných dokladov preukazujúcich údaje uvedené v iadosti. Instructions: The application can be send directly to the Military Archives on the address: Vojenský archív, Univerzitné námestie, 917 00 Trnava, telephone (011-421-33) 511-1347, or ...

www.mzv.sk

Žiadosť o vydanie rodného listu

K iadosti prilo te kópiu identifikačnej strany pasu. Výška poplatku je uvedená v polo ke 250 a) . Poplatok sa vyberá v USD (hotovosť, money order).

www.mzv.sk

Application for visa of the Slovak Republic

Previous stays in the Slovak Republic For embassy/consulate use only Dátum prijatia iadosti: Spis spracoval: Podporné doklady: F platný cestovný doklad F finančné prostriedky F pozvanie F dopravný prostriedok F zdravotné poistenie F ďalšie/iné: Vízum: F odmietnuté F udelené Charakteristika víza: F A F B F C F D ...

www.pvsinternational.org

ACT ON FREE ACCESS TO INFORMATION

(6) Na iadost povinná osoba písomne potvrdí podanie iadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. §15 §15 Request Assignment Postúpenie iadosti (1) If the Obligee does not have the requested information available and knows where it is possible to obtain the ...

www.elaw.org

Uverejnenie iadosti o zápis podľa článku 8 ods. 2 ...

Uverejnenie iadosti o zápis podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2009/C 305/10) Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietky proti iadosti o zápis podľa článku 9 ...

eur-lex.europa.eu

SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE IADOSTÍ O ...

1 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE IADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Kód výzvy OPV-2010/1.2/02-SORO Názov výzvy Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej ...

www.asfeu.sk

Nadace Charty 77 The Charta 77 Foundation V˘roãní zpráva ...

Vyfiídili jsme kladnû 78 Ïádostí a na kontû zÛstala nevyãerpaná ãástka 758 000 korun. Na zasedání dne 23. listopadu bylo rozhodnuto pfievést celou ãástku do fondu Stipendia BARIÉRY.

www.kontobariery.cz

iadateľ potvrdzuje správnosť údajov svojim podpisom. V ...

V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu iadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č.428/2002 Z.z.

www.sadds.sk

O z n m e n i e

Formulár iadosti je potrebné pravdivo a úplne vyplniť (počet vozidiel, dátum, pečiatka a podpis konateľa - podnikateľa). Aj v prípade elektronického zaslania iadosti, je nutné iadosť zaslať poštou najneskôr do 25. novembra 2010 (platí pečiatka pošty), inak nebude iadosť ...

www.telecom.gov.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Iadosti