Hydrometalurgick

MOéNOSTI SPRACOVANIA ODPADU Z ELEKTRICK›CH A ELEKTRONICK ...

OEEZ sa v praxi pouûíva pri pyrometalurgick˝ch metódach ako súčasť vsádzky napr. pri v˝robe medi, no pri hydrometalurgick˝ch metódach ide skôr o ötúdie v laboratórnom meradle, ktor˝m uvedenie do praxe ch˝ba eöte niekoľko krokov.

web.tuke.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Hydrometalurgick