Hovorov

COMMISSION RECOMMENDATION

EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, C(2008) Draft COMMISSION RECOMMENDATION of […] on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU This is a draft document which does not necessarily represent the official position of the Commission.

ec.europa.eu

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

•Blokovacie heslo sa vy aduje pri pou ití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (slu ba siete).

nds1.nokia.com

New Headway Intermediate wlist

... New Headway Intermediate - the NEW edition Word list Here is alist of most of the new words in the units of New Headway Intermediate - the NEW edition Student'sBook. adj = adjective pfiídavné jméno adv = adverb pfiíslovce US = American English americká angliãtina coll = colloquial hovorov˘ conj ...

users.prf.jcu.cz

Float - vznáöa* sa

... jeden druhého North - sever Noise - hluk Past - minulos* Part-time - práca na úväzok Make a promise - s*úbi* Make yourself at home - cí*te sa ako do ma Mean - lakom˝ Play - hra Poetry - poézia Present - dar Ring - zvonec Single - slobodn˝ Sound - zvuk Special - zvláötny Spoken - hovoren˝, hovorov˝ ...

www.ssag.sk

CHALLENGES 4 Anglicko - * esk˝ slovní * ek s p * íkladov ...

... stay in Japan. vzpomínka move n /mu:v/ She's still thinking about her next move. tah, pohyb mugging n /'mˆgI˛/ Robberies and muggings are common in the area. p * epadení naked ad j /'neIkId/ The children ran naked through the yard. nah˝ nerd n /dZ˘:k/ I liked the job, but the manager was a jerk. pitomec /hovorov ...

www.venturesbooks.com

portfólio portfolio

... istej informácie, napr. o výhre, všetkým sú*a*iacim, resp. potenciálnym klientom e−mail reklama a faxová reklama - vyu*ívame v špeciálnych prípadoch komunikácie Pri elektronickom dialógovom marketingu a telefonickom marketingu sú samozrejmos*ou informácie o poète realizovaných hovorov ...

www.directmarketing.sk

cenník služieb

Účastnícke programy Hovory SMS a Obrazové správy Dátové prenosy Doplnkové služby Informač né služby Zábavné služby Finanč né služby a zbierky Administratívne poplatky Kontaktné linky pre zákazníkov 11 10 Medzinárodné hovory Zóny medzinárodných hovorov 1 Hovory do zahraničných mobilných sietí okrem ...

img.orange.sk

Nokia N9: Návod na použitie

hovorov 53 Uskutočnenie internetového hovoru 53 Nastavenie stavu dostupnosti 54 Správy a sociálne siete 54 Nastavenie všetkých účtov naraz 54 Správy 55 E-mail 57 Mail for Exchange 58 Hudba a videá 59

nds1.nokia.com

ATEUS®- NETSTAR -

Prehľad hovorov Základný prehľad hovorov je rovnaký ako v mobilnom telefóne. Na stránkach NETSTAR - Assistant nájdete najmä záznamy o hovoroch: zmeškaných prijatých odchádzajúcich Záznamy je možné filtrovať, napríklad podľa dátumu uskutočneného hovoru, podľa mena volaného alebo ...

www.conex.sk

TELW-SW-3.3(4)

hovorov z nasledujœceho mesiaca v zÆvislosti od toho, kedy sa na prelome mesiacov spœıťalo spracovanie a koľko hovorov z novØho mesiace sa

www.inoma.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Hovorov