Hlbok

Kotrecova_Alexandra__1360_

Ako vöeobecne vyjadren˝ dôvod sa do právnej úpravy dostáva „hlbok˝ a trval˝ rozvrat" ako objektívny stav, v dôsledku ktorého manûelstvo neplní svoje funkcie.

www.law.muni.cz

DIMENSIONS OF LITOSPHERE

Ernst Huenges : Technology for the Utilization of Deep Geothermal Reservoirs in Germany, (TechnolÛgie pr e zu*~itkovanie hlbok˝ch geoterm·lnych r ezervo·rov v Nemecku) , D. Bruhn, GFZ Potsdam,G.

www.efuc.org

LABORAT"RNE VYäETROVACIE MET"DY KOSTN…HO META BOLIZMU

Toto ötÆdium je vöak uû obyajne spojenØ s†hlbok˝m naruöenÌm kostnej ötruktœry, perforovan˝mi trÆmcami a†nenÆvratne straten˝m podkladom pre innosù osteob-lastov.

www.sav.sk

Recenze Iveta Novotová

Bonus - Confessoin ma milo prekvapil krátkym, ale hlbok˝m " odkazom na zamyslenie". Čo dodať, gratulujem Tebe, aj Tvojim muzikantsk˝m partnerom.

www.myquartet.cz

ISCED 1 - MP

Zásady a podmienky pre vypracovanie ökolsk˝ch vzdelávacích programov ..... 172 Príloha C Obsah vzdelávania pre prípravn˝, 1. a 5. ročník pre ûiakov s ťaûk˝m alebo hlbok˝m stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovensk˝m alebo vyučovacím jazykom ...

www.psychology.sk

Firma Heinrich Kˆnig & Co. KG bola zalo*~en· v roku 1892 v n

Schellack Kˆ 142 *aelakov˝ vosk K oprave hlbok˝ch r˝h, dier, *akrabancov a preh*:benÌn. *`elak je tvrdÈ, ale za to krehkÈ farebnÈ plnivo, zvl·*a*e vhodnÈ pre nam·hanÈ miesta ako stolovÈ povrchy, nohy stoli*iek a prednÈ steny.

www.slovak-konig.sk

Poskodenie periferneho motoneuronu na hornej koncatine

Vzniká hrub˝ nerv, ktor˝ prebieha v sulcus bicipitalis medialis pozdĺû hlbok˝ch ciev brachia distálne. Stredom fossa cubiti pokračuje na predlaktie, aû do dlane, kde sa rozpadá na svoje koncové vetvy.

www.bakalarka.szm.com

Vzdelávací program pre ûiakov s viacnásobn˝m postihnutím

... kombinácii s in˝m postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia ûiakov na: a) variant A pre ûiakov s ľahk˝m stupňom mentálneho postihnutia, b) variant B pre ûiakov so stredn˝m stupňom mentálneho postihnutia, c) variant C pre ûiakov s ťaûk˝m alebo hlbok˝m ...

www.psychology.sk

PRÍDAVNÉ* MENÁ *

Poznámka: - Ak je v I. stupni prídavné meno zakončené na -k˝ alebo-ok˝, v II. stupni -k- , -ok- vypadáva napr. mäkk˝ - maköí, hlbok˝ - hlböí, vysok˝ - vyööí - v slovenčine poznáme aj 4. stupeň - elatív (absolútny stupeň), tvorí sa pomocou predpôn (prekrásny, primal˝), ...

www.slovina.szm.com

ÚLOHA FINANČNÉHO PRÁVA A JEHO PODODVETVÍ PRI RIEäENÍ ...

Z ekonomickej histórie poznáme desiatky prípadov v˝skytu rozsiahlych a hlbok˝ch finančn˝ch kríz so značn˝mi mikroekonomick˝mi a makroekonomick˝mi dopadmi.

www.law.muni.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Hlbok