Garozas

Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija!

Sakarā ar LR proklamēšanas 91. gadadienu apbalvot ar Atzinības rakstu: • Elgu Hāzi - par ilggadīgu dar-bu Ozolnieku vidusskolā • Staņislavu Jakovelu - par ...

www.ozolnieki.lv

Programmas paraugs. Šablons

2 Ievads Mācību programmas paraugs ir veidots saskaņā ar Pamatizglītības standarta ģeogrāfijā noteikto obligāto mācību saturu un prasībām tā apguvei.

www.visc.gov.lv

Kas makß˚erniekam jåzina(Turp

Kas makšķerniekam jāzina Pirms runāt par ēsmām, vēl par da ām lietām, ko vajadzētu zināt katram makšķerniekam. Zivīm barību palīdz atrast da ādi ...

www.zurnals-mmd.lv

Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis ...

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna ...

www.dzm.lv

„Zīlītē" ietaupīta siltumenerģija

2011. gada oktobris Nr.10 (176) Drīz kuplus zarus pletīs liepa, kuru Ozolnieku vidusskolas 165 gadu jubilejā iestādīja esošā un bijusī skolas vadība.

www.ozolnieki.lv

Nora Jurjāne

UDK 616.1 Ju 730 Nora Jurjāne Uzmanību, insults! © Nora Jurjāne, 2010 © SIA «Lietišķās informācijas dienests», 2010 Vāka foto © Rafa Irusta - Fotolia.com ...

www.lid.lv

SKOLAS VĒSTIS

SKOLAS VĒSTIS Mārupes vidusskola 2010.gada novembris / decembris Ziemassvētki nenāk no kalendāra lapiņas, Ziemassvētki nāk tad, kad tu man pasaki kaut ko labu ...

www.marupe.edu.lv

Saturs

3 IEVADS Ekoloija, bdama atseviša disciplna bioloisko zintu kompleks, pašreiz prdzvo straujas un pretrungas attstbas periodu, aizvien paplašinot mijiedarbbu ar ...

www.llkc.lv

LATVIJAS UNIVERSIT Ā TE

LATVIJAS UNIVERSIT Ā TE Kursa nosaukums Fizikas medic ī niskie aspekti Kred ī tpunkti 3 Kop ē jais stundu skaits 48 Lekciju stundu skaits 48 Semin ā ru ...

www.bimi.vip.lv

PRODUCTIVITY AND COSTS OF STUMP HARVESTING FOR BIOENERGY ...

engineering for rural development jelgava, 28.-29.05.2009. 194 productivity and costs of stump harvesting for bioenergy production in latvian conditions andis lazdi ...

tf.llu.lv

Other sites you could try:

Find videos related to Garozas