Gadiem

Taisnās zarnas vēzis Saslimšanas iespēja ar taisnās ...

Taisnās zarnas vēzis Saslimšanas iespēja ar taisnās zarnas vēzi palielinās pēc 40 gadu vecuma, taču īpaši strauji tā pieaug vecumā no 50 – 80 gadiem.

faili.deem.lv

Teritorijas plānojums 2007-2019.gadiem

t t u u m m e e s s s p p a a g g a a s s t t a ta a t t e e r r i i t t o o r r i i j j a a s s s p p l l Ā Ā n n o o j j u u m m s s s 2 2 0 0 0 7 20 0 7..--2 2 0 0 1 1 9 9.. g g a a d d i i e e m m m i.daļa paskaidrojuma raksts tumes pagasta padome sia " nagla if" 12 1.13.

www.rpr.gov.lv

Svçtes paliene

Baltijas ledus ezers noplûda pirms apmçram 10 200 gadiem p.m.ç. Due to the flat topography and the inclination of the land surface towards the retreating ice margin, the meltwaters could not drain freely, forming ice-dammed lakes along the ice margin, sometimes covering large areas.

www.ldf.lv

Balsenes vēzis Ar balsenes vēzi biežāk slimo vīrieši ...

Balsenes vēzis Ar balsenes vēzi biežāk slimo vīrieši vecumā no 50- 60 gadiem. Kas veicina balsenes vēža attīstību?  smēķēšana;

faili.deem.lv

Izraksts no LR Kriminållikuma un Administratîvo pårkåpumu ...

(2) Par tådåm paßåm darbîbåm, ja tås izdarîtas realizåcijas nolükå, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neat¬autu realizéßanu - soda ar brîvîbas atñemßanu uz laiku lîdz desmit gadiem, konfiscéjot mantu vai bez mantas konfiskåcijas un ar policijas kontroli uz laiku lîdz ...

www.un.lv

Durbes ezera pļavas

Kâ liecina radioaktîvâ oglekïa datçjums, ledâjs šajâ teritorijâ bija izzudis jau pirms vairâk nekâ 12100 gadiem. Some 18 500 years ago this was a very quiet and a cold place.

www.ldf.lv

Ceïvedis uz vîrieða íermeni (virzienâ zem jostasvietas)

kas jaunâka par 16 gadiem, ir aizliegtas. Tas attiecas gan uz jaunieðiem, gan jaunietçm, gan uz heteroseksuâlâm, gan homoseksuâlâm dzimumattiecîbâm.

www.papardeszieds.lv

* B*$rns no 6-14 gadiem ieskaitot.

* B*$rns no 6-14 gadiem ieskaitot. Papildus 1 b*$rns (6 -14 gadi), ieg*****joties *Timenes (2+1) bi*reti : x 5.00 Ls - 2h, x 6.00 Ls - 4h, x 7.00 Ls - visa diena, (Maksim**lais papildus b*$rnu bi*rešu skaits, ieg*****joties vienu *Timenes (2+1) bi*reti - 2 papildus bi*retes) x papildus 30 min ...

www.akvaparks.lv

Ēriks Treļs

Respondenti ar izdienu līdz 3 gadiem Policijas darbinieki ar izdienu no 4 līdz 10 gadiem sniedza sekojošās atbildes: ar narkomāniem - 90,6%, ar dzērājiem - 79,7%, ar romiem (čigāniem) - 68,8%, ar emocionāli nestabiliem cilvēkiem - 60,9%, ar cilvēkiem ar noziedzīgu pagātni - 56,3%, ar ...

www.trels.lv

(Microsoft Word - 2012.g.jubil\342ri-novadnieki.doc)

Pirms 105 gadiem (1907) Gramzdas pa gast* dzimis Voldem * rs Pauzers, gleznu r*mju kokgriez*js. Miris 1975. gad* 6. janv. Pirms 70 gadiem (1942) dzimusi ilggad*j* Liep*jas pedago*ijas darbiniece Maija Neimane 8. janv.

www.liepajasczb.lv

Other sites you could try:

Find videos related to Gadiem