Fiducijarnom

IMPRESSUM

IMPRESSUM Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka / Collected Papers of the Faculty of Law / Izdavaĉ / Publisher / Otvoreni univerzitet „Apeiron" Travnik / Open University "Apeiron" Travnik / Odluka Senata i Upravnog odbora o formiranju ĉasopisa za Fakultet pravnih nauka br. 156/09 od 15.04 ...

unvi.edu.ba

ZAKON O FIDUCIJARNOM PRENOSU PRAVA SVOJINE

ZAKON O FIDUCIJARNOM PRENOSU PRAVA SVOJINE (Objavljen u "Sl. list RCG", br. 23/96) *lan 1 Pojam ugovora (za pokretne stvari) Ugovorom o fiducijarnom prenosu prava svojine na pokretnoj stvari du nik ili neko tre*i prenosi pravo svojine na povjerioca radi obezbje*enja naplate potra ivanja, a ...

www.anglobroker.com

ZBORNIK RADOVA I ZAKLJU^AKA SA SAVJETOVANJA [email protected] U ...

Prodaja stvari i po Zakonu o fiducijarnom prenosu prava svojine kao i po Zakonu o zalozi kao sredstvu obezbje|enja potra`ivanja mora da se obavi u skladu sa postoje}im trgova~kim obi~ajima i po standardu ra-zumne, odnosno ekonomske opravdanosti.

www.coscg.org

Na osnovu èlana 112 Zakona o dr avnom premjeru, katastru i ...

Naknada za upis u javni registar ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine, osloboðeni su korisnici kredita za samozapošljavanje i podsticaj poljoprivrede.

www.nekretnine.co.me

IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

fiducijarnom prenosu prava svojine; Zakon o Centralnoj Banci Crne Gore; Zakon o bankama; Zakon o imovini Republike Crne Gore; Zakon o porezu na promet nepokretnosti; Zakon o porezu

www.mf.gov.me

REPUBLIKA CRNA GORA MINISTARSTVOFINANSIJA BILTEN III JANUAR ...

SADRŽAJ 3 29-30 31-32 33 34-35 36 37-40 41-42 43-48 DRŽAVNA POMOĆ Savjetnik ministra za saradnju sa EU i međunarodnim finansijskim institucijama, Danijela Jauković NAPLATA POTRAŽIVANJA OBEZBIJEDJENIH UGOVOROM O FIDUCIJARNOM PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNIM STVARIMA - Samostalni savjetnik, Milodarka Novosel ...

www.mf.gov.me

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU MINISTARSTVA ...

... javnog sektora; Zakon o stečaju i likvidaciji banaka; Zakon o sprječavanju pranja novca; Zakon o regulisanju obaveza i potra ivanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana; Zakon o hartijama od vrijednosti; Zakon o Bud etu Republike Crne Gore za 2004. godinu; Zakon o fiducijarnom prenosu ...

www.gov.me

Svojina i druga stvarna prava stranaca na nekretninama u ...

... Slu beni list SFRJ 36/90 i "Slu beni list SRJ" br. 29/96. 5 "Slu beni list SRJ" br. 3/02. 6 Ukoliko se radi o sticanju nekretnine u Crnoj Gori, relevantne odredbe mogu biti sadr ane i u Zakonu o stranim ulaganjima Crne Gore iz 2000. godine, "Slu beni list RCG" br. 52/00 i Zakonu o fiducijarnom ...

www.pf.uns.ac.rs

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Institucionalni investitori koji deluju u fiducijarnom svojstvu treba da obelodane kako regulišu materijalne sukobe interesa koji mogu uticati na ostvarenje ključnih vlasničkih prava vezanih za njihove investicije.

www.metalac.com

OECD PRINCIPI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Investitori - posebno institucije kolektivnog investiranja i penzioni fondovi koji deluju u fiducijarnom svojstvu - shvataju da oni imaju svoju ulogu u obezbe*enju dobrih obi*aja korporativnog upravljanja i da na taj na*in podrûavaju vrednost svojih investicija.

www.oecd.org

Other sites you could try:

Find videos related to Fiducijarnom