Federalnog

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO ...

Sarajevo, M. Tita 9a, Tel / Fax + 387 33 21 62 24 http://www.fmpu. gov.ba strana 2 od 7 IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA ZA 2007.GODINU Federalno ministarstvo prostornog ureĎenja i u 2007. godini je obavljalo poslove iz nadleţnosti Ministarstva propisane Zakonom o ...

www.fmpu.gov.ba

www.sogfbih.ba

Savez je prethodno na zahtjev Federalnog ministarstva financija slao upite općinama kako bi se vidjelo koliko su one upoznate sa mogućnostima ovog Fonda.

www.sogfbih.ba

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Kantonalni i gradski-opštinski organi uprave su du ni donijeti kartu upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta uz stručnu pomoć Federalnog zavoda za agropedologiju (u daljem tekstu: Federalni zavod).

www.zsfbih.com

ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU LAW ON BANKRUPTCY PROCEEDINGS

Za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim du nikom koji proizvodi naoru anje i vojnu opremu potrebna je prethodna saglasnost federalnog ministra odbrane (u daljnjem tekstu: federalni ministar odbrane).

www.advokatura.ba

(„Službene novine Federacije BiH", broj 46/10)1

Etički komitet Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava zdravstva Član 77. Etički komitet Federalnog ministarstva je stručno tijelo koje prati pružanje i provođenje zdravstvene zaštite na načelima etike i medicinske deontologije.

www.mentalnozdravlje.ba

Prijava

Prijava Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2012. godinu BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

www.fmksa.com

K O N K U R S

Na osnovu člana 153. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj 46/10) i Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih

www.ukctuzla.ba

SLUŽBENI GLASNIK

(2) Osnovna načela na kojima se zasniva upravljanje vodama na području Kantona su načela određena odredbama člana 3. stav (2) Federalnog zakona.

skupstinausk.ba

Z A K O N

daljem tekstu:kantonalni ministar) uz prethodnu saglasnost Federalnog ministra na osnovu epidemiološkog izvještaja zdravstvene ustanove i kantonalnog zavoda uz stručno mišljenje Federalnog zavoda.

www.vladatk.kim.ba

Promocija zdravlja obitelji djece s intelektualnim i ...

Prema podacima Federalnog ministarstva zdravstva (2008), koja se temelje na procjeni Federalnog zavoda za statistiku za 2006. godinu, evidentan je porast sta-rih osoba, starijih od 65 i više godina u strukturi stan ovništva (65%).

www.jhsci.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Federalnog