Federalnog

Pravilnik monitoring kvaliteta zraka

Izbor lokacije stanica Federalnog monitoringa i njihovog tipa i broja, te gustina mjerenja, određuju se u Federalnoj strategiji zaštite zraka od zagađivanja.

www.air-monitoring.ba

O G L A S

Zahtjev za dodjelu stana sa upitnikom podataka o stambenim prilikama i Spiskom potrebne dokumentacije se mo e preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova na adresi: www.fmup.gov.ba pod oznakom „Oglasi", na web stranici Federalne ...

www.fmup.gov.ba

ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE ...

U sastavu Federalnog ministarstva odbrane – Federalnog ministarstva obrane je Vojska Federacije. Za obavljanje komandno-štabnih poslova u Federalnom ministarstvu odbrane –

ti-bih.org

ZAKON O POLJOPRIVREDI

ovog "lana, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, federalnog ministra pravde, federalnog ministra prostornog ure*enja, direktora Federalnog zavoda za agropedologiju idirektora federalne geodetske uprave, donosi Vlada Federacije.

www.agrzavodusk.com

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM ...

kantonalni ministar), a osnove, kriterije i mjerila za zaklju čivanje ugovora iz članka 8. ovog zakona utvr ñuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva (u daljnjem

www.uip-zzh.com

U R E D B U O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Službene novine FBiH, 75/04 Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglašen prijedlog federalnog ministra financija - federalnog ...

minfingo.ba

SOCIJALNO ZAKONODAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

6 2. uredba o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivŠe vojske federacije bosne i hercegovine i dr avnih slu benika i namjeŠtenika bivŠeg federalnog ministarstva odbrane .....

library.fes.de

spomenute u članu 13. ovog Zakona i sastojat ć

odobrenih od strane Federalnog ministarstva trgovine od momenta otvaranja ponuda do dostave predračuna. Ponuđač je obavezan uz dostavljeni predračun priložiti odobreni cjenovnik od strane Federalnog

www.javnenabavke.ba

O D L U K A O ZAKONU O ORGANIZACIJI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG ...

Upravni odbor vrsi slijedece poslove: a) donosi Statut i druge opce akte Federalnog zavoda; b) donosi finansijski plan, usvaja godisnji obracun i izvjestaj o radu Federalnog zavoda; c) utvrdjuje stope doprinosa u okviru ovlastenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pogledu penzijskog i ...

fmrsp.gov.ba

Obrasci bijega

... Institut za psihologiju, Odsjek za kliničku psihologiju i psihoterapiju, LMU (Univerzitet u Minhenu) U saradnji sa Odsjekom za psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu (Šef odsjeka prof. dr. Ismet Dizdarević) i Banja Luci (Šef odsjeka prof. dr. Branko Milosavljević) Izvještaj Uredu federalnog ...

psih.org

Other sites you could try:

Find videos related to Federalnog