Farmakologije

Poslediplomskanastavaiz 

KLINI^KA [email protected] I RAZVOJ - Eti~ki i pravni propisi - Studije iz oblasti klin~ke farmakologije (faza I-IV), postavka i sprovo|enje studija, finalna obrada i evaluacija rezultata, kao i priprema zavr{nog izve{taja - Studije biolo{ke raspolo`ivosti, studije bioekvivalencije, studije in vitro-in vivo ...

cimsi.kg.ac.rs

13. KONGRES FARMAKOLOGA SRBIJE

kongres kliniČke farmakologije srbije sa meĐunarodnimuČeŠĆem palic, serbia, october 5 - 8, 2011 th 13 serbian congress of pharmacologists & rd 3 serbian congress of clinical pharmacology with international participation ii obaveŠtenje second announcement

smart4.co.rs

Analiza potpune simulacije ATLAS detektora na LHC, pomoću ...

Ovaj rad je urađen na Institutu za fiziku, u Beogradu, u Laboratoriji za fiziku visokih energija Posebno bih se zahvalio koleginici Mariji Milosavljević na pomoći koju mi je pru ila pri izradi ovog rada 2

atlas.ipb.ac.rs

Dr. POLINA PAVIĆEVIĆ, Mr Sci Med, lekar specijalista ...

1991 Asistent pripravnik na katedri farmakologije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Polje interesovanja: Pedijatrijska radiologija. Imaging metode ( ehosonografija, ct i mri) u oboljenjima digestivnog i uro trakta dečijeg uzrasta

digestivnaradiologija.com

Klini~ke i epidemiolo{ke karakteristike bruceloze u ...

... hospitaliziranih bolesnika Sead AHMETAGI] 1) , doc. dr. sc., dr. med., specijalist infektolog Dilista PILJI] 1) , mr. sc., dr. med., vi{i asistent, specijalist infektolog Arnela SMRIKO-NUHANOVI] 1) , dr. med., specijalizant iz infektologije Aldina AHMETAGI] 2) , dr. med., specijalist klini~ke farmakologije Bla ...

hrcak.srce.hr

Smjernice i preporuke Guidelines and recommendations ...

medicine i klini~ke farmakologije, predsjednik radne • • • – – – – – – – Uvod Infekcije kirur{kih rana (IKR), tj. incidirane ko`e i mekih

hrcak.srce.hr

Kalendar kongresa

... gmail.com 29 th Brazilian Congress of Psychiatry November 2-5, 2011, Rio de Janeiro, Brasil www.abp.org.br 11 th International Forum of Mood and Anxiety Disorders Novembar 9-11, 2011, Budapest, Hungary www.ifmad.org Simpozijum sa međunarodnim učešćem - Treća nedelja bolničke kliničke farmakologije ...

www.ups-spa.org

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

2 Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet Braće Branchetta 20 51000 Rijeka za nositelja: Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac, prodekanica za poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu Tel: 051 651 111 051 651 203 (Ured dekana) Fax: 051 675 806 E-mail: [email protected] http ...

www.medri.uniri.hr

UPOTREBA POSTUPNIKA U KLINIČKOJ ETICI THE USE OF CHECKLISTS ...

Together with Herbert Viefhues he has developed and tested the Bochum Checklist since 1986. www.practical-ethics.org Dr.sc. Ana Borovečki, dr. med, prof., specijalist kliničke farmakologije s toksikologijom i znanstveni novak u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta ...

www.snz.unizg.hr

ISPITNA PITANJA IZ KLINIČKE FARMAKOLOGIJE I OPŠTI DEO

ISPITNA PITANJA IZ KLINIČKE FARMAKOLOGIJE I OPŠTI DEO 1. Principi kliničke farmakologije (razvoj lekova, pretkliničko i kliničko ispitivanje lekova, zakonska regulativa) 2.

www.mfub.bg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Farmakologije