Faktora

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xvi, br. 3-4, 2008. 44 originalni rad original article udk 616.892.3-005 uČestalost faktora rizika za vaskularnu demenciju kod obolelih od multi-infarktne demencije i subkortikalne ishemijske vaskularne demencije the ...

aktuelnosti.org

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

Raičević R. i sar.: Intracerebralna hemoragija: učestalost i značaj faktora rizika AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

aktuelnosti.org

Prisustvo riziko faktora za diabetes mellitus tip 2 kod ...

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES 2011; 1 (1) 23Journal of Health Sciences www.jhsci.ba Volume 1, Number 1, April 2011 Prisustvo riziko faktora za diabetes mellitus tip

www.jhsci.ba

DR JUHÁSZ ISTVÁN publikációs jegyzéke ( In extenso ...

DR JUHÁSZ ISTVÁN publikációs jegyzéke ( In extenso közlemények /1-53/ kumulatív impakt faktora: 108,085 az absztraktok nélkül) Lektorált tudományos közlemények: 1.

dental.med.unideb.hu

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

U slučaju k faktora od kojih svaki prima samo dvije različite vrijednosti, često se primjenjuje potpuni 2 k plan kojim se zavisna varijabla ispituje u svakoj od kombinacija vrijednosti faktora.

hrcak.srce.hr

Primena faktorske analize u istra ivanju motoričkih ...

Uključivanje četvrte glavne komponente dodatno objašnjava još oko 8% varijabiliteta celog uzorka i subuzoraka, a odgovarajući modeli sa četiri faktora objašnjavaju redom 72%, 81% i 68% varijabiliteta celog uzorka, subuzorka iz Kragujevca i Niša respektivno (Tabela 9.12).

www.smas.org

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

karcinoma dojke hirurški rješavanih u Kantonalnoj bolnici Zenica veličina tumora (i njegova lokalizacija) bila je jedan od važnih faktora u izboru op. metode.

www.ljkzedo.com.ba

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

rizika <3,36 mmol/L* 0–1 faktor rizika <4,12 mmol/L * Preporu~ena koncentracija LDL holesterola za osobe sa vi{e faktora rizika i 10-godi{njim rizikom >20% je <2,58 mmol/L.

supa.pharmacy.bg.ac.rs

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

Vrsta i učestalost faktora pogoršanja kod svih ho spitalizovanih prikazana je na Grafikonu 8. Grafikon 8. Vrsta i učestalost faktora pogoršanja

www.medical.uns.ac.rs

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i ...

IA I FR Vrednosti indeksa ateroskleroze i faktora rizika u dečaka aktivnih sportista su statistički značajno ni e u odnosu na fizički neaktivne dečake (IA: 0.9 vs. 1.1, p<0.001; FR: 2.0 vs. 2.4, p<0.001) DISKUSIJA Ovim radom smo eleli da utvrdimo da li fizička aktivnost već u ranoj ...

www.smas.org

Other sites you could try:

Find videos related to Faktora