Evodce

Dohoda o rezervaci *lensk˝ch práv a povinností spojen˝ch ...

P*evodce je povinen vrátit Rezerva*ní zálohu Zájemci do 5 dn* ode dne doru*en ...

www.realitnirevoluce.cz

Smlouva o p*evodu obchodního podílu na spole*nosti Bu ...

Smlouva o p*evodu obchodního podílu na spole*nosti Bu*ovická pila, s.r.o. v likvidaci 2 I. P*edm*t p*evodu 1.1 [ Obchodní podíl ] P*evodce je spole*níkem spole*nosti Bu*ovická pila, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Bu*ovice, édánská 989, PS* 685 01, I*: 262 25 140, zapsané v obchodním ...

www.pila-javorice.cz

STANOVY BYTOVÉHO DRU STVA SVITAVY

... p*evodce a tomuto bylo dru stvem odesláno rozhodnutí o vylou*ení *l. 23 stanov, fd) proti p*evodci *i nabyvateli *lenských práv a povinností je vedeno soudní *i rozhod*í *ízení ze strany dru stva z d*vodu porušení povinnosti *lena dru stva *i nájemce bytu, fe) ...

www.bdsvitavy.cz

Problematika p! evodu nemovitostí

Ve smyslu zákona '. 357/1992 Sb. je p! evodce poplatníkem dan" z p! evodu nemovitosti. Nabyvatel je v&'i správnímu orgánu ru'itelem, ...

storage.bezrealitky.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Evodce