Etinarskih

ODMOR NA SELU

ODMOR NA SELU U podno ju valjevskih planina, u neposrednoj prirodi bukovih šuma i *etinarskih šuma, bistrih potoka, prostranih pašnjaka le e valjevska sela.

www.samsubotica.com

GORSKI PEJZA I BOSNE I HERCEGOVINE

DIVERZITET EKOSISTEMA GORSKOG POJASA Pejza e gorskog pojasa na vertikalnim profilima bosansko-hercegova*kih planina *ine: • Ekosistemi mješovitih liš*arsko-*etinarskih šuma ilirske bukve i jele sa smr*om; • Ekosistemi acidifilnih šuma bukve i jele sa bekicom; • Ekosistemi mješovitih liš*arsko ...

www.fmoit.gov.ba

URI] ( [email protected])– SEZONSKI KALENDAR

sela po mi{ljenju me{tana je i 300ha ~etinarskih {uma u vlasni{tvu 90% dr`ave ali kao resurs za izgradnju pogona za preradu drveta u kom bi se zaposlili mla|i i imali sigurne prihode.

www.ruralinfoserbia.rs

CJENOVNIK OPRODAJI ROBA I USLUGA ZA 2010. GODINU

Uslovi pla9anja za robe obuhva9ene Cjenovnikom su slijede9i:-za *etinarske trupce, avansno pla9anje ili uz odgodu 15-30 dana sa garancijom banke-za avansno pla9anje *etinarskih i bukovih trupaca kupcu se odobrava 2% rabata u cijeni-za bukove trupce avansno ili uz odgodu do 45 - 60 dana uz ...

www.ussume.ba

MO * VARNI PEJZA I BOSNE I HERCEGOVINE

U gorskom i pretplaninskom pojasu, na hidromorfnim zemljištima, u zoni liš*arsko-listopadnih šuma bukve i tamnih *etinarskih šuma, na manjim površinama, ali sa visokim ekološkim vrijednostima su: • Ekosistemi gorskog jasena i gorskog javora; • Ekosistemi graba i gorskog javora na planini ...

www.fmoit.gov.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Etinarskih