Elinjih

Eb!cj!wbt!mkvej! qvtujmj!ob njsv-!wbaojkf!kf!eb!tblsjwbuf ...

P~elarstvo u Srbiji karakteri{e: - niska produktivnost (12 do 14 kg meda po dru{tvu), - usitnjenost p~elinjaka (prose~no 12 do 15 dru{tava), - prisustvo i neefikasno suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti p~ela i p~elinjeg legla, - veliki zimski gubici p~elinjih zajednica (pojedinih godina do 30%), ...

www.pcelinjak.com

Katastar pčelinjih paša Baranje

Katastar pčelinjih paša Baranje Suradnjom Osječko-baranjske upanije i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku pripremljen je Katastar pčelinjih paša Baranje.

www.obz.hr

Uspješan p * elar je onaj * ija je proizvodnja profitabilna

To zavisi od više faktora, me*u kojima su najva niji: a) Ja * ina p * elinjih zajednica što je i osnovna predpostavka za postizanje visokih prinosa u p*elarstvu jer je ogledima utvr*eno da zajednica od 60.000 p*ela sakupi 50% više meda nego *etiri zajednice od kojih je svaka imala po 15.000 p*ela.

www.pcelica.hr

NOVI PROIZVODI

Treba da se zna da kvalitet meda, kao i ostalih p*elinjih proizvoda, zavisi od kvaliteta tla sa koga se nektar ubere. Najkvalitetniji su oni koji su p*ele ubrale na ekološki *istim podru*jima kao što su udaljenija podru*ja, šume, livade na ve*oj nadmorskoj visini kao što je selo Koštuni*i gde je ...

ekoselokostunici.rs

(Microsoft Word - 2.18. _Grbe\232a, Kramer, \310ondi\346_.rtf)

Pravilno uzimljenje p*elinjih društava osnovna je predpostavka za postizanje ve*ih prinosa u p*elarstvu Pod pravilnim uzimljenjem p*elinjih društava podrazumjeva se obezbjediti: - jake i zdrave zajednice sa kvalitetnom maticom, - potrebna starosna struktura p*ela, - koli*ina i kvalitet hrane i - dobra ...

www.pcelica.hr

Nekad bilo, sad

tehnologija p~elinjih proizvoda, bolesti i neprijatelji p~ela, orga nizacija proizvodnje, meteo rologija, operativna evidencija. Evidencija o razvoju p~elinjih

www.arka.com.ba

Kataloški broj Naziv knjige i autor

... Opaka narav, Marijas Havijer 1869 Osnovi sintakse srpskog jezika 1874 Otkrijmo engleski, Marijela Moreti 1877 OVK protiv Jugoslavije, Marko Lopušina 1878 O iljci i opomene, Dimitrije *or*evi* 1884 Pas naš prijatelj 1885 Pasje groblje u Kolašinu, Vladeta Red i* 1888 Suzbijanje p*elinjih bolesti 1889 Pe*urke ...

www.kairosprint.com

NAPUTAK

A/1- 12 [email protected] P^ELINJIH DRU[TAVA (1) Za ostvarivanje prava na potporu za dr`anje p~elinjih dru{tava korisnik mora ispunjavati sljede}e posebne uvjete: o da u vlasni{tvu imaju najmanje 30 aktivnih p~elinjih dru{tava u vrijeme obavljanja kontrole, o da su p~ele pod stalnim nadzorom veterinarske ...

www.faz.ba

Program - hrv

... od godinu dana. • Uzgoj rasplodnih nazimica - korisnici registrirani uzgajiva~i koji uzgoje najmanje 2 rasplodne nazimice u vlastitom oboru, starosti od najmanje osam mjeseci, s tim da slu`e za pro{irenje vlastitog uzgoja. • Dr`anje p~elinjih dru{tava - korisnici koji imaju najmanje 30 p~elinjih dru ...

www.uppgp.ba

IISSTTOORRIIJJSSKKII RRAAZZVVOOJJ PP^^EELLAARRSSTTVVAA II PP ...

preko jednog miliona p~elinjih dru{tava, dok bi se intenzivnim obu~avanjem p~elara i primenom najsavremenijih tehnologija p~elarske proizvodnje u toku

www.vet.bg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Elinjih