Drugim

DN H D1 V b D k n l G (kg) 50 100 55 5:1 14 165 125 4 18 3 65 ...

PO ZAHTEVU KUPCA PROIZVODIMO I U DRUGIM DU”INAMA (H). id1476315 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

www.valman.rs

ZAKON O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PIĆIMA Proglašava se Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Šestoj sednici Prvog redovnog zasedanja u ...

www.ats.rs

Z A K O N O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA I ...

Z A K O N O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se pripremanje, odobravanje, izdavanje i izbor

www.mp.gov.rs

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene ...

Na osnovu člana 49. stav 3. i člana 58. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", broj 107/05), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe I. UVODNA ODREDBA ...

www.rlkjis.rs

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode

Microsoft Word - Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za bombonske proizvode_''Sl. list SCG'' br. 63 2004

www.vitezsertifikacija.rs

ZAKON O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PI Ć AMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se ure đuju: 1. uslovi za proizvodnju, proizvodnja i promet rakija, drugih jakih alkoholnih pi ća, i žestokih

www.mpt.gov.rs

I UVODNA ODREDBA Član 1 Član 2 - PRAVILNIK O BLIŽIM ...

pravilnik o bliŽim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene sluŽbe "sl. glasnik rs", br. 43/06

www.lat.rzzo.rs

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ...

Na osnovu člana 107. Zakona o radu («Sl.novine FBiH broj 43/99 i 32/00), člana 20.stav 1. alineja 1. Zakona o Univerzitetu «Sl.novine TK», br. 13/99.,12/00, 2/02,10/02 i 11/03), te člana 218. tačka 1.

www.untz.ba

O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom osnivaju se ministarstva i utvrđuju upravne organizacije, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) koje obavljaju poslove uprave iz nadle nosti BiH, određuje njihov djelokrug rada, način rukovođenja, kao i druga pitanja od ...

www.mpr.gov.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Drugim