Drugim

UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA ...

186. Na osnovu člana 20 Zakona o zaradama drûavnih sluûbenika i namjeötenika ("Sluûbeni list RCG", broj 27/04), Vlada RCG na sjednici odrûanoj 31. marta 2005. godine, donijela je UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMJEäTENIKA ("Sl. list RCG", br. 24/05 od 15 ...

www.uzk.co.me

Zakon o drzavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

- 1 - Z A K O N O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje * Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom ...

www.aktivasistem.co.rs

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or ...

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1) The States Parties to ...

www2.ohchr.org

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI * lan 1. U Zakonu o drûavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sluûbeni glasnik RS", broj 43/01) , posle *lana 1. dodaje se *lan 1a koji glasi: "*lan 1a Drûavni praznici Republike Srbije jesu i ...

www.skupstinskamreza.rs

ZAKON O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA

*lan 1 Drûavni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan drûavnosti. Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada. *lan 2 Drûavni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: prazni*ni dani ...

www.skupstina.me

www.ssl-link.com

Microsoft Word - TNG.doc. ** ***** ***** 6. *** 1. ***** * ***** ***** ** ***** * ***** ***** („***** ***** **", **** 36/09),***** ***** * ***** *****

www.ssl-link.com

U R E D B U O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA ...

Službene novine FBiH, 34/04 Na temelju članka 43. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"; br. 29/03 i 23/04), članka 8. stavak 3.

www.minfingo.ba

gbfb^jm]bfijZagbpbfZm

AZdhg h ^j`Z\gbf b ^jm]bf ijZagbpbfZ m J_im[ebpb Kj[b b AZdhg _ h[ Z\ _g m "Kem`[_ghf ]eZkgbdm JK ", [j . 43/2001 , 101/2007 b 92/2011 .

www.zurbnis.rs

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MLEKO, MLEČNE ...

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MLEKO, MLEČNE PROIZVODE, KOMPOZITNE MLEČNE PROIZVODE I STARTER KULTURE ("Sl. list SRJ", br. 26/2002 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 * dr. pravilnik, 4/2004 * dr. pravilnik i 5/2004) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi koji za ...

www.sirikajmak.rs

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ...

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se: plate, odnosno visina osnovnog i dodatnog koeficijenta, platne grupe, platni razredi za zvanja poreskih slu benika, visina dodatnog koeficijenta ...

www.porezi.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Drugim