Drugih

Lek je proizvod sastavljen od jedne ili više supstanci ...

Lek je proizvod sastavljen od jedne ili više supstanci namenjen za lečenje,sprečavanje ili dijagnostikovanje bolesti,za poboljšanje ili promene fizioloških funkcija,kao i za postizanje drugih medicinski opravdanih ciljeva kod životinja i ljudi

www.fmpharm.co.rs

Tarife - Kreditne kartice 05.12.2011

Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka / Cash withdrawal at other banks’ ATM 3% (minimum 300 RSD) 1.1.4. Podizanje gotovine u ekspoziturama drugih banaka / Cash withdrawal in

www.societegenerale.rs

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU Izveštaj je sastavljen u skladu ...

Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik Republike Srbije, br. 47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik Republike Srbije, br. 100/06 i 116/06).

www.magistrala.rs

Na osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od ...

Na osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednostii drugih finasijskih instrumenata ( „ Sl.glasnik RS“, br.47/2006 ) i na osnovu članova 6,7 i 8 Pravilnika o

www.izolacija.rs

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O ODR AVANJU STAMBENIH ZGRADA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu odr avanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na odr avanju kojima se ...

www.nsinfo.co.rs

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture Implementacija ...

Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture - *6 - Božidar Vuksanović Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Republike Crne Gore Pozdravni govor Okrugli sto " Nacionalni mehanizmi za prevenciju torture-Implementacija Opcionog protokola uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ...

www.osce.org

PRIRU Č NIK ZA PREVO Đ ENJE PRAVNIH I DRUGIH AKATA

VLADA CRNE GORE MINSTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIRUČNIK ZA PREVOĐENJE PRAVNIH I DRUGIH AKATA u procesu evropskih integracija Podgorica, jun 2009. godine

www.gov.me

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

Potrebno je istaknuti da pravo na privremeni uvoz bez carinskih formalnosti ne oslobađa odnosnu osobu od obveze poštovanja drugih obveza propisanih za ovaj carinski institut - uredne registracije plovila u inozemstvu, maksimalnog razdoblja privremenoga uvoza, obvezatnog povratka privremeno uvezene robe ...

hrcak.srce.hr

ZAKLJU Č AK VLADE POVODOM IZRADE GODIŠNJIH PROGRAMA ...

zakljuČak vlade povodom izrade godiŠnjih programa poslovanja javnih preduzeĆa, privrednih druŠtava, javnih agencija i drugih pravnih lica od republiČkog i

www.porezi.rs

O OBLIKU, SADRŢINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA ...

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŢINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011 i 66/2011) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadrţina, naĉin podnošenja i popunjavanja ...

www.carina.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Drugih