Dorosteneck

V˝brové ízení na öéftrenéra juniorské reprezentace OB

2009) s těmito podmínkami: Náplň práce öéftrenéra dorosteneckého v˝běru OB: - zpracovává plán přípravy v˝běru, včetně finančního rozpočtu, odpovídá za jeho dodrûování a za hospodárné vynakládání finančních prostředků určen˝ch na dorosteneck˝ v˝běr; - sestavuje ...

www.orientacnibeh.cz

OBRAZOV… ZPRAVODAJSTV˝

MezinÆrodnÌmi dorosteneck˝mi mistry se stali Rudolf Nechanick˝ (RGCML) a Kateina RøûikovÆ (PGCO). Na mistrovstvÌ bylo pihlÆöeno 120 mlad˝ch hrÆø a hrÆek, vetnÏ 16 zahraninÌch ze öesti zemÌ.

www.ml-listy.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Dorosteneck