Dohodka

ZAHTEVEK ZA VRAČILO DAVKA OD DRUGIH DOHODKOV NA PODLAGI ...

MF - DURS obr. KIDO 12 4. PODATKI O DOHODKU, PREJETEM OD PLAČNIKA, ZA KATEREGA SE UPORABI POGODBA IZ 1. TOČKE / DETAILS OF THE INCOME, RECEIVED FROM THE PAYER, TO WHICH THE TREATY MENTIONED IN ITEM 1 IS APPLICABLE Vrsta dohodka / Type of income Datum plačila / Due date of payment Znesek ...

www.durs.gov.si

ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV DAVKA OD DRUGIH DOHODKOV NA PODLAGI ...

mf - durs obr. kido 8 priloga 8 annex 8 zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi doloČb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavČevanja dohodka / request for exemption of tax on other incomes based on provisions of the treaty on avoidance of double taxation of income 2.

www.durs.gov.si

REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance Tax Administration ...

PODATKI O DOHODKU DAVČNEGA ZAVEZANCA Izpolni davčni zavezanec / To be completed by the taxpayer Skupni dohodki, dose eni v Sloveniji v letu 2011 / Total Slovenian-source income in the year 2011: Vrste dohodka / Categories of income Znesek dohodka v eurih / Amount of income in euro Dohodki iz zaposlitve ...

www.mf.gov.si

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK: KONEC KAPITALISTIČNIH PROTISLOVIJ? Čeprav ideja univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) ni nova, zaradi negativnih posledic trenutne gospodarske recesije postaja vse bolj aktualna.

dk.fdv.uni-lj.si

POTVRDA O OSTVARENOJ PROSEČNOJ ZARADI KOD POSLODAVCA

_____ za porodilju: _____ (naziv poslodavca) _____ za mesec: _____ god (adresa i mesto) _____ ...

www.micro.co.rs

MNOŽIČNO VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Te temeljijo na ugotavljanju dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki je odvisen od kolobarja, pridelovalnih tehnologij in ravni pridelkov kot posledice naravnih razmer za pridelavo.

www.geodetski-vestnik.com

Neologisms of the First Prekmurje Newspaper Prijatel

5) *Dacso-poberavnija = adoszedo, vagy adohivatal = Steuer Amt b) with a Hungarian counterpart-Za vsako okroglino za csistoga dohodka eden nasztop *) sze goriposztavi (Prijatel 1875, no. 1, p.

www.ling-phil.ox.ac.uk

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Individualno ivljenjsko raven smo opredelili s kazalci dohodka, brezposelnosti, stanovanjskih razmer in dostopnosti dobrin. Kazalci izobra enosti zajemajo spremenljivke o predšolskem, osnovnošolskem in visokošolskem izobra evanju.

www.stat.si

Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij

Na podlagi pozitivne kontrole kmetije, pridelkov in izdelkov po SIST EN45011 dobi ekološki kmet plačilo od države (kmetijsko okoljski ukrepi - SKOP) kot nadomestilo zaradi manjšega dohodka, ki bi ga dosegel pri konvencionalni pridelavi in reji. 1.2 Namen in domneva raziskave Z analizo anketnih ...

aas.bf.uni-lj.si

26. NACIONALNI RAČUNI

Dodana vrednost v osnovnih cenah je tudi enaka vsoti sredstev za zaposlene, plačanim drugim davkom na proizvodnjo, zmanjšanim za prejete druge subvencije za proizvodnjo, ter vsoti bruto poslovnega prese ka in bruto raznovrstnega dohodka.

www.stat.si

Other sites you could try:

Find videos related to Dohodka