Djelo

MONITOR ISH

Umberto Eco je, u knjizi Otvoreno djelo , 69 a pozivajući se na Einsteinovu teoriju relativnosti, naglašavao koliko je posmatraču nedostupno konačno znanje o nekom sistemu.

www.ish.si

Prosecutor's final progress report

Djelomicno se prihvaca zalba optuzenog Mirka Norea Keve, preinaeuJe se presuda suda prvog stupnja u odluei 0 kazni na naCin da se tom optuzeniku za krivicna djela za koja je tom presudom proglasen krivim i to za krivieno djelo iz e1.120. st.1. u svezi s e1.28.

www.icty.org

PRIKAZ KNJIGE DRAGE PUPOVCA I RATKA ZELENIKE UPRAVLJANJE

Ako se ovo djelo znanstveno analizira i prosuđuje sa stajališta onih kojima je ono namijenjeno, tj. studenata, prometnih stručnjaka, prometnih menad era svih razina, a napose menad era zadu enih za * Dr. sc. Vidoje Vujić, izv. prof., Fakultet za turistički i hotelski menad ment u Opatiji ...

hrcak.srce.hr

Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i ...

Kazneno djelo – načelo zakonitosti iz članka 2. Kaznenog zakona: Criminal offence – the principle of legality, Article 2 of the Penal Code

www.dzs.hr

SI-1421

U tom slu čaju svako će se djelo evidentirati kao obilježje kod svakog sudionika, s tim što se odgovorom na posebno pitanje utvruje je li đ riječ o sudioništvu.

www.dzs.hr

KARTON NAU Č NOG RADNIKA

Broj Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja: Broj Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja: Broj Recenzirana knjiga od nacionalnog zna č aja - znanstveno ili stručno djelo recenzirano od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih radnika/stručnjaka.

www.mf.unsa.ba

Welcome Welcome to Dubrovnik / Dobrodošli u Dubrovnik

Koliko god egzotično djelo ovala svojim izgledom po kojem je i dob bila ime, artičoka je u Dubrovniku p prisutna već više stoljeća. U renesan nsnim WELCOME TO DUBROVNIK 61 SUMMER 2011

www.tzdubrovnik.hr

ECHR glossary - Bosnian

- Sud smatra (zaklju*uje) court of appeal - sud koji odlu*uje po ûalbi criminal charge - (krivi*na) optuûba criminal offence - krivi*no djelo criminal proceedings - krivi*ni postupak custody of children - starateljstvo custody record - pritvorski dosije custody suite/suit - prostorija za pritvaranje ...

www.humanrights.coe.int

RAZLIKOVANJE ZANOSA, RAZVRSTAVANJE RODOVA

Samo pjesnici potaknuti viönjim pobudama mogu svoju maötu osloboditi od robovanja tvarnosti i djelo im moûe pote*i poput rijeke ili planuti poput vatre, dok je poezija koja nastaje pod utjecajem drugoga pjesniötva - koje u tom slu*aju djeluje kao magnet - hladnija i mehani*ka.

www.ifzg.hr

PREHRANA MAJ^INIM MLIJEKOM RIZI^NE NOVORO\EN^ADI

Od poseb-nog je zna~aja sekretorni IgA (sIgA) koji sprje~ava djelo-vanje brojnih crijevnih i respiratornih bakterija te virusa. Hakansson i sur. 13 smatraju da maj~ino mlijeko pridonosi otpornosti sluznica, ne samo potpoma`u}i antibakterijske molekule, nego utje~u}i na funkciju limfocita u epitelu.

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Djelo