Dejavnostih

© SURS Gori{nica - code & name of municipality - Population ...

[tevilo podjetij v dejavnostih C-K, SKD 2002, 2007 124 Number of enterprises in activities C-K, Nace Rev. 1, 2007 Prihodek podjetij v dejavnostih C-K, SKD 2002, 1 000 EUR, 2007 35 933 Turnover of enterprises in activities C-K, Nace Rev. 1, 1 000 EUR, 2007

www.stat.si

INDEKSI CEN STORITEV PRI PROIZVAJALCIH, SLOVENIJA, 2009 ...

Zbiranje in zajetje podatkov Data collection and coverage Podatki o cenah reprezentativnih storitev se zbirajo po naslednjih dejavnostih iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008: Data on prices of representative services are collected by the following activities of the 2008 Standard Classification of ...

www.stat.si

The International Baccalaureate / MEDNARODNA MATURA

Sodelovanje pri ustvarjalnih dejavnostih, športu in socialnem delu spodbuja razvoj dijakovih talentov in ga usmerja k skrbi za človeka. II. gimnazija Maribor ponuja

www.druga.si

LINKING MEDICAL RECORDS AND ASSESSMENT INSTRUMENTS TO THE ICF ...

bovali malo podatkov o dnevnih dejavnostih in pomembnih okoljskih dejavnikih. Zaključki: Pretvorba podatkov o funkcioniranju v MKF vodi do struk

ibmi.mf.uni-lj.si

Hladilniška drsna vrata

Sluûijo za zapiranje veËjih vstopnih odprtin v hlajene prostore v dejavnostih kot so: It is used for closing bigger entrance openi ngs into cold stores in branches, such as: The door can be installed into a constructe d or panel wall.

www.fragmat.si

Searching the inner motivations loveške osebe Iskanje ...

ja možnost aktivne udeleženosti v družbenih dejavnostih, tudi aktivnega državljanstva. Ključ. ne besede . oseba, identiteta, družba, notranja motivacija, notranji pogovor, aktivno državljanstvo

llw.acs.si

Elimination of Gender Stereotypes: Mission (Im)Possible ...

Svet Evropske unije se je v novem obdobju izvajanja evropske politike zapo-slovanja zavezal k nadaljnjemu in okrepljenemu vključevanju načela enakosti spolov ter spodbujanju enakosti spolov v vseh dejavnostih.

www.uem.gov.si

II. gimnazija Maribor ii. GiMNaZiJa MariBor

Usmeritev šole pri razvijanju izvenšols kih dejavnosti odpira šolo dijakom in jih vzpodbuja k temu, da preživijo kar največ prostega časa v šoli, kjer lahko v različnih dejavnostih odkrivajo in razvi-jajo svoje talente.

www.druga.org

Relation between participation in sport activities and drug ...

Sodelo-vanje učenk in učencev v organiziranih športnih dejavnostih pa lahko zmanjša tveganje za zlora-bo prepovedanih drog. Abstract Purpose/Objective: The aim of this research was to establish whether there is a correlation between sport activity and drug-taking among 680 14-year-old pupils, and ...

szd.si

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE - RAZISKOVALNA NALOGA - POVPREČNA ...

Na zmanjšanje je najbolj vplival 21 % padec porabe električne energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, medtem ko se je poraba v gospodinjstvih zmanjšala le za 1 %.

mladiraziskovalci.scv.si

Other sites you could try:

Find videos related to Dejavnostih