Dalje

1869. godine u Egiptu je sve*ano otvoren Suecki kanal

Ipak, istorija Sueckog kanala seûe i dalje. U nekim istorijskim spisima se pominje da je prokopavanje prvog kanala, mnogo uûeg i jednostavnijeg, po*elo joö 1878 godina pre nove ere.

www.unilib.bg.ac.rs

CROPES HNL Patch 2011

Ukoliko nakon instalacije dodatka Launcher i dalje ne prepoznaje da dodatk postoji (opcije za njegovu (de)aktivaciju su i dalje zasivljene i vidite plavi tekst s uputama za preuzimanje dodatka), onda ste pogriješili negdje u kopiranju (vidi gornji korak 3. za instalaciju dodatka)

cropes.org

NATO News 2009 Summit Special Edition

Današnje prisustvo Albanije i Hrvatske potvrđuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena, i predstavlja dokaz naše posvećenosti celovitoj i slobodnoj Evropi".

www.mzv.cz

Urejni izdisajni test Urea Breath Test

I dalje su, zbog svoje re-lativno niske cijene i neinvazivnosti, osnovica dijagnos-tike u epidemioloπkim istraæivanjima velikih populacija. Isto tako, u bolesnika u kojih se ne moæe, zbog odree-nih razloga, uËiniti endoskopski pregled ili urejni izdisaj-ni test, dopuπta se i dalje uporaba ...

hrcak.srce.hr

Srbija privlači strane investicije

Strani investitori su smanjili tempo ulaganja u Srbiju, ali je ona za njih očigledno i dalje veoma profitabilno područje. Ostvareno je nekoliko velikih investicija, kao što je ulaganje kapitala iz Ruske Federacije u Naftnu industriju Srbije, ili itali-janskog kapitala u automobilsku ...

www.promoney.rs

Nauči, primeni, nastavi dalje.

UNIVERZITET EDUCONS, Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenica, 021/ 489 36 10, www.educons.edu. rs Nauči, primeni, nastavi dalje. univerzitet EDuCONs je univerzitet sa akreditovanim studijskim programima i dozvolom za rad. Formiran je kao moderna nau*no-obrazovna ustanova.

www.educons.edu.rs

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

Ve}ina se klini~ara i dalje slu`i terminom fetalni distress , ali se uvodi i termin fetalni stress koji je analogan spomenutom pojmu nesigurnog stanja fetusa ameri~kih autora.

www.bioline.org.br

RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM*

Sa dalje navedenim*stavovima*starost*žena*nije*bila*značajno*povezana.*Če tiri*od*pet*žena misli da o problemima nastalim u porodici, samo u porodici treba i razgova-rati*i*tako*podržavaju*svaki*vid*ugnjetenosti*žene,*pa*i*nasilje,*kao*privatni,* porodič ni*problem.*Samo*41,4%*žena*je*uvjereno ...

www.socioloskaluca.ac.me

A brief overview of the Consumer Credit Act

Tax Flash ® Tax Flash ® 2 prosinac 2009. December 2009 2 Kratki pregled Zakona o potrošačkom kreditiranju U Narodnim novinama broj 75/09. objavljen je Zakon o potrošačkom kreditiranju (dalje u tekstu: "Zakon"), a nastavno dajemo kratki pregled njegovih odredaba s ob-zirom na činjenicu da ...

www.zgombic.hr

ECHR glossary - Bosnian

... sud koji odlu*uje po ûalbi criminal charge - (krivi*na) optuûba criminal offence - krivi*no djelo criminal proceedings - krivi*ni postupak custody of children - starateljstvo custody record - pritvorski dosije custody suite/suit - prostorija za pritvaranje/postupak koji se ti*e dodjele dece na dalje ...

www.humanrights.coe.int

Other sites you could try:

Find videos related to Dalje