Dajov

GIS in K-12 Education (sk)

METODIKA Subsyste´mzberuaprvotne´hospracovaniau´dajov- S zp zabezpecˇuje zber, prvotne´spracovanieu´dajov, ich kontroluatransforma´ciudopozˇa-dovanejformy.

geonet.fns.uniba.sk

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Súhlas na spracovanie osobných údajov Titul: ..... Meno: ..... Priezvisko: ..... Rodné číslo: ..... číslo občianskeho preukazu: ..... týmto ...

www.maximumtrade.sk

428/2002 Zákon o ochrane osobných údajov

428 ZÁKON z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet a pôsobnosť zákona § 1 (1) Tento zákon upravuje a) ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, b) zásady ...

www.zbierka.sk

Ukazovatele merania v˝konnosti

Merania v˝konnosti SMK 1) Ukazovate* podielu v˝dajov na interné vady k nákladom U iv = V 1 /N * 100 V 1 - objem v˝dajov na interné vady N - celkové náklady organizácie v rovnakom období v SK 2) Ukazovate* komparacie indexov v˝dajov a v˝konov U k = I vQ /I v * 100 I vQ - index zmien v˝dajov vz*ahujúcich sa ...

www.krajciova.sk

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého v˝hledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědob˝ch v˝dajov˝ch ...

www.vyzkum.cz

I. DRUH FINAN**N…HO PRODUKTU

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivos *e uveden˝ch ˙dajov . D·tum Podpis man*~ela / man*~elky 4. Vyhl·senie *~iadate*>a: Svojim podpisom potvrdzujem pravdivos*e uveden˝ch ˙dajov.

www.vbleasing.sk

Základné pojmy a definície z oblasti neistôt meraní

Neistoty (zjednotlivychzdro-jov) moˆzˇeme vyhodnocovat'dvomaza´kladny´mi meto´dami: •sˇtatisticky´mimeto´damiznamerany´ch u´dajov, ktore´sanazy´vaju´neistotystanovene´ meto´dou A, skra´teneichvola´meneistoty typuAaoznacˇujemeichakou A (x i) , •neistotyzı´skane´iny´mspoˆsobomakovpre ...

people.tuke.sk

Vykaz 40-01_2011 [Režim kompatibility]

Vyplnia údaje o počtoch detí , žiakov alebo poslucháčov do papierového formulára , ktorý je dostupný na internetovej adrese http://www.uips. sk/zber-dajov/skol40-01 Vyplnený formulár opečiatkovaný a podpísaný riaditeľom školy odovzdajú zriaďovateľovi (termín určí zriaďovateľ ).

www.ksubb.sk

?.vezu K0V0

o ochrane osobnych dajov. Tak isto nie je povinnosťou odborovej organizácie takyto zoznam zverejĎovať. V prípade, Že kaŽdá odborová organizácia preukáže počet svojich členov u zamestnávateťa, a niektorá iná odborová organizácia spochybní predloŽeny počet členov odborovej organizácie ...

www.ozkovo.sk

PrÌklady cien pre hotovÈ gar·*~e a prÌstre*aky pre aut·

V ostatnom sa uskuto*nia v*aetky dod·vky na z·klade na*aich predajn˝ch, dodacÌch a platobn˝ch podmienok, ako aj v*aeobecn˝ch ˙dajov k montovan˝m gar·*~am/prÌstre*akom pre aut· Weissenbˆck.

www.kameneadlazba.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Dajov