Citliv

Depreciation Rates ina Transition Economy:

Odhadyregresníchkoeficientu˚metodami citliv˝mipráveˇnachybymeˇrˇenípakmohoub˝tvych˝lenéazcelazavádeˇjící. Keywords: Measurement error, depreciation, investment, financial data, transition.

195.113.12.58

Detekce öirokospektr˝ch fl-laktamÆz (ESBL), fl-laktamÆz ...

Kmen Klebsiella pneumoniae dobe citliv˝ ke karbapenemøm (MIC MER ñ < 0,125 µg/ml) MHA MHA+OXA Interpret ace: ïKmen je hyperproducentem AmpC: Na MHA+OXA jsou u cefalosporinø vy-tvoeny IZ.

www.szu.cz

PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN AND HISTORY OF ITS DISCOVERY

RozöÌrenie naöich znalostÌ o†ûenskom PSA sa oakÆva od nov˝ch vysoko citliv˝ch metÛd sØrologickØho dÙkazu (IMMULITE R imunochemilumini scent tretej generÆcie PSA assay a†Ôalöie), ktorØ uû demonötrujœ u†niektor˝ch ûien prekvapujœco vysokØ hodnoty.

www.bmj.sk

New Headway Intermediate wlist

... rI"s3:tS %[email protected] / v˘zkumn˘ vûdeck˘ pracovník/v˘zkumná vûdecká pracovnice resort (ski resort) n / rI"zO:t / stfiedisko (lyÏafiské stfiedisko/areál) response n / rI"spQns / odpovûì, odezva rubber adj / "[email protected](r) / gumov˘ sale n / seIl / v˘prodej sensitive adj / "[email protected] / citliv˘ shorts ...

users.prf.jcu.cz

Marikova V.- DP-2010

I přes veökerou moderní techniku, která pomáhá a usnadňuje práci vöem zdravotníkům, je v oöetřovatelské péči vûdy prvořad˝ citliv˝ a lidsk˝ přístup k nemocn˝m.

www.theses.cz

LABORAT"RNE VYäETROVACIE MET"DY KOSTN…HO META BOLIZMU

SØrovÆ imunorÆdioizotopovÆ metÛda (ICTP) od firmy Orion Diagnostika (FÌnsko) deteguje C-telopeptidovœ prienov‰zbovœ domØnu kostnØho kolagØnu typu I. Ukazuje sa vöak, ûe tento marker nie je dostatone citliv˝ na sledovanie mal˝ch zmien v†kost-nom metabolizme a†s ...

www.sav.sk

The role of free radicals, oxidative stress and antioxidant ...

Okrem toho, pre œspeönosù antioxidanej terapie je dÙleûit˝ aj v˝voj presn˝ch citliv˝ch metÛd pre skorœ detekciu oxidanØho poökodenia pri diabete.

www.bmj.sk

EKO VIS č. 1/2005

... procesø aplikujÌcÌch organickÆ rozpouötÏdla a ze skladovÆnÌ a distribuce benzinu a naÌzenÌ vlÆdy o ukazatelÌch a hodnotÆch pÌpustnØho zneiötÏnÌ povrchov˝ch vod a odpadnÌch vod, nÆleûitostech povolenÌ k vypouötÏnÌ odpadnÌch vod do vod povrchov˝ch a do kanalizacÌ a o citliv ...

www.mzp.cz

Dom·cÌ test na skrytÈ krv·cenÌ ve stolici

Tento imunochemick˝ test slou*~Ì pro zji*at**nÌ krv·cenÌ, kterÈ m*o*~e b˝t p*YÌznakem *Yady onemocn**nÌ tlustÈho st*Yeva v*etn** n·dor*o tlustÈho st*Yeva a kone*nÌku. tel: 585 415 701 fax: 585 414 358 [email protected] www.exbio.com - absolutn** diskrÈtnÌ - snadnÈ pou*~itÌ - vysoce citliv˝ a ...

fob-test.cz

Stanovení biochemick˝ch marker * akutního koronárního ...

Velmi v˝razn˝ je trend k produkci analyticky citliv*jöích metod. Ten by mohl b˝t zúro*en k sníûení hodnot meze detekce a cut off jeöt* o 2 aû 3 *ády a také k spolehliv*jöímu dosaûení poûadované hodnoty p*esnosti pod 10%..

www.sekk.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Citliv