Chirurgickej

TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS DRAINAGE SURGICAL THERAPY

Podrobný opis chirurgickej techniky presahuje rámec publikácie (Castaneda a spol., 1994). Súèas ou operaèného protokolu je monitorovanie tlaku v LA, RA a v p¾úcnici (PA).

www.bmj.sk

30th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF UROLOGY IN THE DERERíS ...

Tvorba odbornØho a†vedeckØho programu Urologickej klini-ky v†DØrerovej NsP Popri vzoroch zÌskan˝ch na II. chirurgickej klinike LFUK a†na Chirurgickej klinike KU v†Hradci KrÆlovØ ovplyvnili tvorbu nÆöho programu aj poznatky zÌskanØ v†zahraniÌ, hlavne vo Francœzsku (najm ...

www.bmj.sk

Výsledky chirurgickej liečby pľúcnych metastáz

260 Onkologie | 2010; 4(4) | www.onkologiecs.cz Původní práce Úvod Jednou z charakteristických vlastností malígnych nádorov je zakladanie vzdialených metastáz, pričom práve pľúca bývajú často miestom metastázovania.

www.onkologiecs.cz

ÈASOPIS SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOÈNOSTI

ÈASOPIS SLOVENSKEJ CHIRURGICKEJ SPOLOÈNOSTI REDAKÈNÁ RADA: Predseda redakènej rady: prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., Banská Bystrica prezident SCHS

www.schs.sk

Zoznam kandidujúcich členov Chirurgickej sekcie RLK ...

Zoznam kandidujúcich členov Chirurgickej sekcie RLK - sekcia Regionálnej lekárskej komory Prešov (v skratke CHS RLK) volebné obdobie 2010 - 2014) POR.Č. MENO MESTO PRACOVISKA 1.

www.lekom.sk

LAPAROSKOPICKEJ CHIRURGIE PROF. CARSTENOVI ZORNIGOVI

2 Úvodné slovo Vá ené kolegyne a kolegovia. Pracujem na Chirurgickej klinike SZU v NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od začiatku rozvoja laparoskopickej chirurgie na Slovensku som bol fanúšikom tejto novej metódy.

laparoskopia.info

ZIMNÝ SEMESTER 2011 (12.9. -16.12.2011) PREDNÁŠKY z ...

KATEDRA CHIRURGIE LF SZU vedúci: prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. ZIMNÝ SEMESTER 2011 (12.9. -16.12.2011) PREDNÁŠKY z chirurgickej propedeutiky pre 3. ročník (26h) (utorok 11:00-13: 00h, SZU poslucháreň B-124) s. týžd. / termín Téma Prednášateľ 2/ 20.9. Úvod do problematiky.

www.szu.sk

Prof.MUDr.Juraj Pechan,CSc.,prednosta chirurgickej kliniky ...

Prof.MUDr.Juraj Pechan,CSc.,prednosta chirurgickej kliniky NOU v Bratislave, Klenová l, 833 10 Bratislava Súhrn prednáöky: J.Pechan: /chirurgická klinika NOÚ Bratislava/ Chirurgická lie č ba pacientov s Crohnovou chorobou Chirurgická ...

www.crohnovachoroba.sk

DEGENERATÍVNE OCHORENIE DRIEKOVEJ CHRBTICE - MOŽNOSTI ...

Kamil Koleják Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky Autori v práci načrtávajú problematiku chirurgickej liečby degeneratívnych ochorení driekovej časti chrbtice.

www.solen.cz

Zásady a MoŽnosti chirurGickej liečby

www.meduca.sk / onkológia 1 / 2006 42 Úvod Kolorektálny karcinóm (KRK) je najčastejším zhubným nádorom tráviaceho ústrojenstva a druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u mužov po karcinóme pľúc a a u žien po karcinó­ me prsníka a ovária.

www.solen.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Chirurgickej