Carinskom

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

Mnoštvo je razloga pritom što se sve više u međunarodnoj trgovini pojavljuje i potreba za privremenim uvozom i izvozom roba, pa ovaj institut ima značajno mjesto u carinskom i vanjskotrgovačkom sustavu svake zemlje.

hrcak.srce.hr

З А К О Н

З А К О Н О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије ...

www.nadzor.org.rs

New Customs Law – rules and first experiences in application by

Sticanje specifičnhi znanja o novom Carinskom zakonu, sa naglaskom na iskustvima sa početkanjegove primene, kao i razlikamauodnosu na prethodni Carinski zakon.

www.pwcacademy.rs

PRIRUCNIKM osnovni

1 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA I Novi Sad Prof. dr Jovica LJ. Lazić P R I R U Č N I K o primeni kontnog okvira u skladu sa MRS/MSFI

www.vps.ns.ac.rs

Srbija deo slobodne trgovinske zone CEFTA

Srbija je 19. decembra 2006. godine sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Hrvatskom, Makedonijom, Mol-davijom, Crnom Gorom, Rumunijom i UNMIK/Kosovom kao carinskom teritorijom potpisala prvi jedinstveni multilateral-ni Sporazum o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi (JIE), CEFTA ...

www.promoney.rs

BIHATEAM - prezentacija

U carinskom skladištu tip “A” našeg logističkog centra, na nov i savremen način pružamo sve vrste logističkih i špediterskih usluga

www.bihateam.ba

Primena novog Carinskog zakona (Sl. glasnik RS br.18/2010)

Polazeći od navedenog, kao i činjenice da će se do donošenja, nove Uredbe, primenjivati Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (Sl. glasnik RS br 127/03… 96/09) obaveštavamo vas o sledećem: Prema novom Carinskom zakonu ...

www.upravacarina.rs

ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

Sanitarni, veterinarski i fitosanitarni zahtevi Član 25 Roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku podle e ispunjenju sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih uslova, u skladu sa propisima.

www.siepa.gov.rs

УРЕДБА О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ...

УРЕДБА О ЦАРИНСКИ ДОЗВОЉЕНОМ ПОСТУПАЊУ С РОБОМ ("Сл. гласник РС", бр. 93/2010) Део први

www.upravacarina.rs

UREDBA

3.01 UREDBA O CARINSKIDOZVOLJENOMPOSTUPANJUSACARINSKOMROBOM, PUŠTANJUCARINSKEROBEINAPLATICARINSKOGDUGA-Izvodiz Uredbe-(sadr*ièl. od 1. do 53. ièl. od 205ado 285) Izvodiz Uredbedatjesciljemupoznavanjanajveæegbrojakorisnikasosnovnimnaèelima dozvoljenogpostupanjasacarinskomrobomuodreðenim ...

www.porezi.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Carinskom