Bubrega

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Eskulap Eskulap 2007;2(3):15-20 Studentski radovi Studentski radovi Adresa autora: Bul. despota Stefana 7, 21000 Novi Sad; E-mail: [email protected] UDK 616.61-006.5-091.8 ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA RENAL ADENOCARCINOMA MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF 319 CASES Autor ...

www.medical.uns.ac.rs

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 4, p. 434-447 434 Sažetak. Za većinu bolesnika presađivanje bubrega najbolje je nadomjesno liječenje kod bubrežnog zatajenja, no ono je često povezano s razvojem komplikacija.

hrcak.srce.hr

Asimptomatsko oštećenje bubrega kod osoba sa hroničnom ...

Strana 670 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 65, Broj 9 Correspondence to: Stevan Đurić, Zdravstveni centar „Ju ni Banat", Odeljenje nefrologije, Ul.

www.doiserbia.nb.rs

Nefrologija u nuklearnoj medicini

ISPITIVANJE TRANSPLANTIRANIH BUBREGA RADIONUKLIDIMA Smokvina A., Grbac-Ivanković S., Girotto N. Klinički zavod za nuklearnu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, ...

www.hutnm.hr

Radiološka dijagnostika urogenitalnog sustava Radiological ...

Vol. 15, No. 2, 227 - 235 biopsija bubrega. Pod nadzorom UZ-a moguće je izvesti i perkutanu biopsiju tumora bubrega pri čemu se uzimaju tkivni cilindri bubrežnog parenhima za postavljanje patohistološke dijagnoze.

hrcak.srce.hr

Desetogodišnje iskustvo u primeni direktnih i antirefluksnih ...

U ovoj studiji, pojam „oštećenje bubrega" korišćen je kao pokazatelj zbirnih, kumulativnih, negativnih uticaja na funkciju i morfologiju bubrega nastalih zbog stenoze na me-stu anastomoze uretera i pauča, ...

www.doiserbia.nb.rs

Aleksandar KneæeviÊ* - antagonisti angiotenzinskih ...

ji cerebrovaskularnog inzulta, bolesti bubrega s proteinuri jim ukljuËujuÊi i dijabetiËku nefropatiju. Skupina ARB predstavlja uËinkovitu i dobro podnoπlji

www.kardio.hr

"Calculating Drip Rates"

Lidocaine Clock • You are preparing to start a Lidocaine infusion on your patient. You would like to give the patient 2 mg/min. Using the clock method, how many cc/hr should you set your pump at?

www.swgeneral.com

Sarajevo, 27. - 29. May Hotel Radon Plaza

ORGANISERS Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina * Association of Angiologists of Bosnia and Herzegovina ** * Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina is member of European Society of Cardiology (ESC) and World Heart Federation (WHF) ** Association of angiologists of ...

ukbih.com

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

OAS, mehanizmom poveÊane simpatiËke stimulacije, uz AH, moæe pogorπati zatajivanje bubrega. Gotovo svaki drugi bolesnik u terminalnom stanju zatajivanja bubrega ima ap-neju u snu!

www.kardio.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Bubrega