Bolesnika

U Č ESTALOST HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA ...

EE ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):50-3 SSttuuddeennttsskkii rraaddoovvii Adresa autora: Vaska Pope 5, 21000 Novi Sad; E-mail: [email protected] UDK 616.33-002:579.84

www.medical.uns.ac.rs

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Volumen 68, Broj 9 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 809 Correspondence to: Dragana Ignjatović Ristić, Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34 000 Kragujevac, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Volumen 66, Broj 8 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 645 Correspondence to: Darija Kisić Tepavčević, Medicinski fakultet, Institut za epidemiologiju, Višegradska 26a, 11 000, Beograd, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u ...

Infektolo{kiglasnik 25:2, 75-80 (2005) Croatian Journal of Infection25:2, 75-80 (2005) Redni broj ~lanka: 561 ISSN 1331-2820 UDK 616.981.71 Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u hospitaliziranih bolesnika Ivan PULJIZ 1) , mr. sc., dr. med., specijalist infektolog Ilija KUZMAN 1) , prof ...

hrcak.srce.hr

Uloga mjerenja debljine intime-medije te "echo-tracking" u ...

Metaboli~ke promjene u HIV-om zara`enih bolesnika su ~esto heterogene i mogu biti povezane sa specifi~nom kombinacijom ARL-a [22], a razlikuju se unutar spolova, rasa i dobnih skupina.

hrcak.srce.hr

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

periodu ukupno je hospitalizovano 1 029 bolesnika zbog akutnog pogoršanja i loše kontrole astme. Najveći broj hospitalizovanih je bio tokom 2005.

www.medical.uns.ac.rs

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

2008;3(Suppl 1):S21. Saæetak sa skupa Meeting abstract Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika Anxiety ...

www.kardio.hr

SEKUNDARNI HIPERPARATIROIDIZAM - FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ ...

UVOD Kardiovaskularne bolesti su naj~e{}i uzrok mor-biditeta i mortaliteta kod bolesnika koji se le~e redovn-im hemodijalizama. Stopa kardiovaskularnog mortal-iteta kod ovih bolesnika iznosi pribli`no 9% godi{nje.

medicinskicasopis.org

PERIFERNA NEUROPATIJA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xv, br. 3-4, 2007 aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god.

preterani.com

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Raičević R. et al: Prediktivna vrijednost EKG promena kod bolesnika sa akutnom ishemijskom bolešću mozga AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

www.aktuelnosti.org

Other sites you could try:

Find videos related to Bolesnika