Bezhotovostn

Z Á S A D Y poskytovania sociálnej v˝pomoci zo sociálneho ...

(6) Sociálna v˝pomoc sa vypláca v hotovosti v pokladni sluûobného úradu alebo bezhotovostn˝m prevodom na účet ûiadateľa. Spôsob v˝platy a splácania poskytnutej bezúročnej pôûičky si zmluvné strany dohodnú v zmluve o poskytnutí bezúročnej pôûičky.

www.zvjs.sk

Slovenská autobusová doprava Tren č ín, akciová spolo č ...

... nasledovné zľavy: a) zľavy u JCL plateného v hotovosti u vodiča pre deti, ûiakov, ötudentov do 26 rokov, dôchodcov(seniorov) do 70 rokov a občanov s ťaûk˝m zdravotn˝m postihnutím (drûiteľov preukazov ŤZP a ŤZP -S) vo v˝öke 33 % b) zľavy pri pouûití dopravnej karty (bezhotovostn ...

www.sadtn.sk

118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochran ě zam ...

bezhotovostn ě p řevedena, a ozna čení zdravotní pojiš ťovny, v jejíž prosp ěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpis ů.8) Sou částí žádosti mohou být i doklady, kterými m ůže být prokázána výše uplat ňovaných mzdových nárok ů.

portal.mpsv.cz

Podávanie daňov˝ch priznaní k dani z príjmov právnickej ...

Daň moûno zaplatiť: - bezhotovostn˝m prevodom z účtu vedeného v banke na prísluön˝ účet daňového úradu (za deň platby sa povaûuje deň, kedy bola suma platby odpísaná z účtu daňovníka),

www.drsr.sk

VYHLÁäKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...

(3) Príspevok na podporu zamestnávania znev˝hodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje a) poötovou poukáûkou alebo b) bezhotovostn˝m prevodom. § 10 D ĺ ûka vedenia uchádza č a o zamestnanie v evidencii uchádza č ov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie ...

www.upsvar.sk

Úradu éilinského samosprávneho kraja * íslo 14/2004 o ...

Nákup pohonn˝ch hmôt (1) Nákup pohonn˝ch látok (*alej len „PHL") mazadiel a ostatn˝ch prevádzkov˝ch náplní do sluûobn˝ch motorov˝ch vozidiel sa uskuto**uje zásadne bezhotovostn˝m platbou kartami CCS, ktoré sú pridelené vûdy protokolárne vodi*ovi a to konkrétnemu ku kaûdému ...

www.zask.sk

PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ

P*ísp*vky jsou poukazovány bezhotovostn* p*ímo na ú*et adatele, a to: a) u p*ísp*vk* poskytovaných podle *ásti 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po spln*ní podmínek a po p*iznání p*ísp*vku, b) u p*ísp*vk* poskytovaných podle *ásti 2 písmene G odstavec 2 a písmene I na ...

eagri.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Bezhotovostn