Bezhotovostn

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Záloha na slu by je splatná p*edem bezhotovostn na ú*et pronajímatele uvedený ní e v tomto odstavci, v dy do 15. dne aktuálního kalendá*ního m síce na kalendá*ní m síc následující spolu s'nájemným.

flat-service.cz

Predmet úpravy

11) (2) Pe*aûné *iastky sa skladajú v hotovosti alebo zasielajú poötou formou pe*aûnej zásielky doru*ovanej do vlastn˝ch rúk, bankov˝m prevodom alebo in˝m bezhotovostn˝m spôsobom; moûno ich tieû doru*i* aj in˝m preukázate*n˝m spôsobom do rúk osoby, ktorej sú ur*ené.

www.vendue.sk

Všeobecné obchodní podmínky ORLEN OIL Č ESKO, s.r.o. 1

Úhradu kupní ceny za dodané zboží lze provést hotov ě (p ři dodržení zákonného limitu pro hotovostní platby) i bezhotovostn ě. Nemá-li kupující rámcovou smlouvou

www.orlenoil.cz

* l. 2. Úvodné ustanovenia

d) Úhrady vykona* bezhotovostn˝m prevodom na ú*et poskytovate*a *.2625060870/1100 (KS: 0308 VS: uveden˝ na faktúre-da*ovom doklade poskytovate*a) ato najneskôr vde*, vktorom podá svoju ûiados* oodpojenie zo siete, najneskôr vöak vlehote do desiatich dní po tomto dni, vktorom túto svoju ...

www.elnet.sk

VYMEDZENIE POJMOV K DANEJ PROBLEMATIKE

Takéto „úspeöné" modely z privatizácie sa prenáöajú do celej ekonomiky. 1.3 Vybrané pojmy finančného manaûmentu Dokumentárny akreditív je jedn˝m z najdôleûitejöích bezhotovostn˝ch platobn˝ch inötrumentov, ktor˝ je vyuûívan˝ nielen v zahraničnom, ale i v tuzemskom obchode.

www.euroekonom.sk

TARIFA MHD TN _01112010 05112010

... zdravotn˝m postihnutím (drûitelia preukazov ŤZP a ŤZP - S) vo v˝öke 70% c) zľavy pri pouûití dopravnej karty (bezhotovostn˝ styk) na nákup JCL pre deti, ûiakov, ötudentov do 26 rokov a dôchodcov (seniorov) do 70 rokov vo v˝öke 50% d) zľavy pri pouûití dopravnej karty (bezhotovostn ...

www.sadtn.sk

Zbierka rozkazov ministra spravodlivosti Slovenskej republiky

... a plní úlohy s t˝m súvisiace, s) spracováva sluûobné príjmy prísluöníkov zboru, vedie kmeňovú knihu prísluöníkov zboru, vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť v ekonomickej oblasti v zbore podľa osobitného predpisu, 8) vedie účtovníctvo a vykonáva hotovostn˝ a bezhotovostn ...

www.zvjs.sk

Banskobystrick˝ samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 ...

... posielať osobitne na kaûd˝ predmet odpredaja. Účastníkov obchodnej verejnej súťaûe ûiadame: - uviesť na obálke nasledovné údaje: katastrálne územie, číslo listu vlastníctva predmetn˝ch nehnuteľností a telefónne číslo účastníka - uviesť pri úhrade zábezpeky bezhotovostn˝m ...

www.vucbb.sk

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 2 2009

(10) Spôsoby vyberania dane: a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, b/ poötovou poukáûkou c/ bezhotovostn˝m prevodom na ú*et obce § 7 Za ubytovanie (1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom sluûby prechodného ubytovania.

www.inovce.sk

uzav řená mezi bankou Fio banka, a.s. , I Č 61858374, V ...

Z ú čtu lze bezhotovostn ě vybírat na základ ě písemného p říkazu k úhrad ě. 6. Na ú čet lze vkládat hotovost též bezhotovostním vkladem na bankovní ú čet banky, p řičemž platba musí být identifikována specifickým

www.fio.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Bezhotovostn