Asopisima

ASOPISIMA SA LISTE SCI I INDEKSIRANIH BAZA SCI

1 radovi nastavnika, saradnika i studenata medicnskog fakulteta u niŠu koji su u 2006. godini objavljeni u Časopisima sa liste sci i indeksiranih baza

www.medfak.ni.ac.rs

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE - Building of the Constitutional ...

stru~nim ~asopisima, prete`no iz oblasti radnog i krivi~nog prava. Za sudiju Ustavnog suda Srbije izabran je u junu 2002. godine. –––––––––– Milutin Djuricic, Ph.D.

www.ustavni.sud.rs

KARTON NAU Č NOG RADNIKA

15 X RECENZIJE I UREDNICI - REZULTATI Recenzent radova u internacionalnim č asopisima, na jednom od svjetskih jezika, koje prate relevantne me đ unarodne baze podataka Popis časopisa: Č lan ure đ iva č kog odbora me đ unarodne nau č no-stru č ne publikacije na jednom od svjetskih jezika, a koju ...

www.mf.unsa.ba

CURRICULUM VITAE

Bibliografija Magistarska teza »Distribucija makro i mikroelemenata u sedimentu i morskoj vodi Bokokotorskog zaliva« Kragujevac 2004. Publikacije u me * unarodnim nau * nim * asopisima 1.

www.ibmk.org

~asopisima, zbornicima i izborima* 1970.

2. Prevedena dela iz lepe kwi`evnosti objavqena u listovima, ~asopisima, zbornicima i izborima * 1970. • Great Serbian Migration 1690. - Lunch in a Dream.

www.rastko.rs

Prof. dr. sc. eljko Duji*, dr. med. Medicinski fakultet ...

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI a) Radovi objavljeni u *asopisima koji se indeksiraju u Current Contents-u: 39 1. Stowe DF, Duji* , Bosnjak ZJ, Kalbfleisch JH, Kampine JP.

hdf.mef.hr

dr. sc. Ivica Urban

3 Radovi *lanci u *asopisima 1. Urban, Ivica. Preraspodjela dohotka u Hrvatskoj: uloga izravnih poreza i socijalnih transfera, Financijska teorija i praksa 32(3), 2008, 391-408.

www.ijf.hr

Bilten Informacijskog centra za europsko pravo -„EUi"

Osim spomenutog, EUROPA info donosi pregled lanaka objavljenih u domaćim stručnim i znanstvenim asopisima na koje je pretplaćena Biblioteka Pravnog fakulteta u Zagrebu.

euinfo.pravo.hr

^ASOPISFAKULTETAVETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETAUBEOGRADU

Do tog vremenaonisustru~nepublikacije{tampaliu~asopisima „Srpskiarhiv" (organ Srpskoglekarskogdru{tva), „Te`ak" (organ Poljoprivrednogdru{tva), „Rat-nik"i„Narodnozdravlje".

www.vet.bg.ac.rs

Izborno ve eFilozofskog fakulteta, 17.09.2007

Pored dva poglavlja u mesunarodnim monografijama i pet radova u <asopisima sa ISI liste, spisak prezentacija na mesunarodnim skupovima takose govori u prilog visoke kompetencije.

www.uns.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Asopisima