Apsorbuju

Sumarstvo Forestry

Pored toga πto obezbjeuju drvo, πume apsorbuju i ugljik, πtite rijeËne slivove, kontroliπu eroziju i pred-stavljaju staniπte za druge biljke i æivotinje.

enrin.grida.no

1.1. Spektar elektromagnetnog zračenja

svetlosti za VIS/IR snimke) pogodi metu, određene talasne dužine apsorbuju hemijske veze, a ostatak se reflektuje nazad do senzora. U suštini, talasne dužine koje se ne vrate do senzora su te koje obezbeđuju informacije o snimljenoj oblasti.

ccd.uns.ac.rs

Hidrokoloidna obloga za kvalitetno previjanje rana sa slabom ...

Hidrokoloidne čestice apsorbuju eksudat iz rane stvarajući na taj način mek, vlažan gel za koji je klinički dokazano da povoljno deluje

www.ttmedik.co.rs

SOLTEC - sistemi zastite od sunca

Platna su od mocrofibera, sa svojstvom da apsorbuju ili reflektuju 88% toplotne energije, 99 % stite od UV zaracenja, a da pri tome prostorija nije zamracena.

www.vibilia.rs

BOJA KRISTALA

To zapravo znači da njegovi elektroni nisu u stanju da apsorbuju ni jednu energiju svetlosti iz vidljivog dela spektra, tako da ona prolazi kroz celokupnu makroskopsku zapreminu kristala.

www.df.uns.ac.rs

Resorpcija i podnošljivost primene visokih doza fero-sulfata ...

Viso-ke doze peroralnog gvo đa se kod bolesnika na PD dobro apsorbuju i zadovoljavajuće tolerišu. Preparat fero-glukonata unet per os se bolje resorbovao, a i podnošljivost je bila bolja u poređenju sa primenom fero-sulfata kod iste kategorije bolesnika.

www.doiserbia.nb.rs

KNUFFI - UPOZORAVAJUDI ŠTITNICI

Knuffi® Sigurnosni štitnici TEHPRO d.o.o. Beograd - Železnik, Branka Radičevića 7g [email protected]; www.tehpro.co. rs KNUFFI - UPOZORAVAJUDI ŠTITNICI APSORBUJU I NAJJAČE UDARCE I EFEKTIVNO SPREČAVAJU POVREDE KAO I OŠTEDENJA NA VAŠIM OBJEKTIMA, OPREMI I ...

www.tehpro.rs

Sistem organa za varenje: fabrika za preradu hrane koja radi ...

Zbog toga nakon masnih obroka duæe oseñate sitost nego kada pojedete knedle ili voñnu salatu koji sadræe mali procenat masti. Vitamini rastvoràivi u vodi apsorbuju se bræe od vitamina koji se rastvaraju u mastima.

www.mikroknjiga.rs

ORGANSKE MATERIJE U VODI

... je odrediti široku paletu organskih jedinjenja i to: alifatične, aromatične i poliaromatične ugljovodonike, fenole, anjonske i katjonske površinski aktivne komponente, zasićene alifatične halogene komponente, huminske, fulivinske kiseline, odnosno sve organske komponente koje izra eno apsorbuju ...

www.grf.bg.ac.rs

Energija Energy

Promjena klime je problem koji je povezan sa promjenama u koncentraciji stakleniËkih gasova (vodene pare, CO 2, CH 4, N 2 O i CFC), koji apsorbuju infracrveno zraËenje koje dolazi sa zemljine povrπine i tako izazivaju efekat staklene baπte.

enrin.grida.no

Other sites you could try:

Find videos related to Apsorbuju