Antropologick

¨eskÆ antropologie 56, Olomouc 2006

Vzùah medzi genotypom a†antropologick˝mi parametrami u†slovensk˝ch pacientov s†cystickou fibrÛzou Paula ZajacovÆ, Hana KayserovÆ, Stanislav Katina, Eva NeöÆkovÆ, Milica BerÆnkovÆ, Zuzana KapustovÆ

anthropology.cz

V›TAH ABSTRAKT

celostÆtnÌ antropologick˝ v˝zkum dÏtÌ a†mlÆdeûe 2001 ñ parametrickØ a neparametrickØ statistickØ metody u rozmÏrø a†indexø s†podezenÌm na nenormÆlnÌ rozdÏlenÌ hodnot u†dÏtÌ od narozenÌ do dosaûenÌ öesti let Martina HruökovÆ, Pavel BlÆha, Jana VignerovÆ, Jarmila ...

anthropology.cz

Tünde Lengyelová, PhDr., CSc.

... grantu VEGA Človek a jeho mikrosvet (1998-2000) - vedúca grantu VEGA Spoločenské postavenie ûien v novoveku (2000-2002) - vedúca grantu VEGA Kultúrne a ekonomické aktivity ûien v novoveku (2003-2005) - rieöiteľka grantu VEGA Historické osobnosti Slovenska vo svetle historicko-antropologick ...

www.history.sav.sk

cela kniha IR

Učebnice múdrosti b˝vajú koncipované v rôznych súvislostiach - teologick˝ch, filozofick˝ch, historick˝ch, sociologick˝ch, etnologic-k˝ch, antropologick˝ch a pochopiteľne, i psychologick˝ch.

www.psychologia.sav.sk

V˝voj č lov ě ka

... nov˝ch značně změněn˝ch podmínkách) - Vznik plemen: a) podnebí; b) genov˝ posun - řídké osídlení - izolacie existujících lid.skupin, kočovn˝ zp.ûivota - míöení, migrace - opět izolace… - Jednotn˝ p ů vod ras a plemen: - geneticky (stejná DNA) - na základě antropologick ...

www.gtgm.cz

Etnos a materiálna kultúra

(Juraj Podoba.Ústav etnologie SAV) Příspěvek charakterizuje dva základní proudy v etnologii: antropologick˝, kter˝ vznikl v souvislosti se zámořsk˝mi objevy, koloními v˝boji, misijní činností apod. jako důsledek potřeby poznávání neznám˝ch etnick˝ch skupin a cizích kultur.

uprav.ff.cuni.cz

Náboûenství

Někteří vědci tmelí, ûe jde o pojem relativní, lidov˝ a ûe "nadpřirozeno" je to, co za něj povaûují lidé, a nikoliv absolutně definovan˝ antropologick˝ pojem, kter˝ nepřihlíûí ke zvláötnostem té které kultury.

userweb.pedf.cuni.cz

MULTIKULT⁄RNA V›CHOVA - LIEK NA ROZUMOV⁄ A CITOV⁄ KR ...

Autor knihy GlobÆlna v˝chova Graham Pike cituje Neila Postmana a Charlesa Weingartnera, ktorÌ apelujœ na ökoly, aby Ñpestovali u mlÆdeûe ten ÑnajpodvratnejöÌì intelektuÆlny nÆstroj ñ antropologick˝ pohæad; tento pohæad totiû dovoæuje ûiakom byù sœasùou vlastnej kultœry a ...

www.rozhlady.pedagog.sk

Odborné zam**ení

In: KRÁTOäKA, J., äTEIGL, J., KONE*N›, J. a kol.: Antropologick˝ obraz populace moravsk˝ch lokalit. Svazek 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, ISBN: 80-244-1148-2.

pdf.psych.upol.cz

filosofie_Pierre de Coubertin

Sport by v jeho rámci měl b˝t určován filosoficko-antropologick˝mi myölenkami s pedagogick˝m jádrem a v˝chovn˝m zaměřením. K olympismu přirozeně patří hry, sportovci, a instituce; jejich pedagogick˝ charakter musí b˝t zachován.

www.olympic.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Antropologick