Anksioznosti

ODNOS SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE I DIMENZIJA LI ...

Od nos simptoma anksioznosti i depresije i dimenzija li * nosti u adolescenciji Relations between anxiety and depressive symptoms and personality traits Renata Kosti* Saûetak Istraûivanja pokazuju nekonzistentne rezultate o povezanosti simptoma anksioznosti i osobina li*nosti odnosno simptoma ...

bib.irb.hr

SIMPTOMI ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOSTI KOD OSNOVNOäKOLSKE DJECE

Sveu*iliöte u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju SIMPTOMI ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOSTI KOD OSNOVNOäKOLSKE DJECE Diplomski rad Marina Miö*evi* Mentorica: dr. Nataöa Joki*-Begi*, izv. prof. Zagreb, 2007.

darhiv.ffzg.hr

Benzodiazepini: za i protiv Benzodiazepines: Pro and Contra

Niskopotentni benzodiazepini, kao πto je primjerice oksazepam, djelotvorni su prije svega u stanjima kon-tinuirane anksioznosti, npr. opÊi anksiozni poremeÊaj, akutni stresni poremeÊaj itd., dok su u stanjima epizod iËne anksioznosti, prije svega za lijeËenje paniËnog por emeÊaja ...

hrcak.srce.hr

ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST KOD CEREBROVASKULARNE BOLESTI

1 SAéETAK Razvoj depresije i anksioznosti nakon cerebrovaskularnog inzulta znatno ometa fizioloöki, kognitivni i emocionalni oporavak bolesnika.

darhiv.ffzg.hr

Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih zrazli~nimi du ...

Za zbiranje podatkov smo upora-bili usmerjeni klini~ni intervju in psiholo{ka testa za merjenje depresivnosti (Beck Depression Inventory- BDI) in anksioznosti (State and Trait Anxiety Inventory- STAI).

www.medrazgl.si

Sveu - ilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za ...

znaajno više rezultate na dimenziji anksioznosti, a mladii statistiki znaajno više rezultate na dimenziji izbjegavanja. Ispitujui spolne razlike u agresivnosti, pokazalo

bib.irb.hr

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

To je dijagnostiËka kategorija koja se po prvi puta javlja u MKB-10 klasifikaciji (F41.2), a postavlja se onda kada su zastupljeni simptomi i depresije i anksioznosti, ali ni jedan skup simptoma kada se promatra sam za sebe nije dovoljan da bi se postavila dijagnoza ni depresije ni anksi-oznosti.

www.kardio.hr

The syndrome of burnout, self-image, and anxiety with grammar ...

Podatke za raziskavo smo dobili s pomojo prirejenega vpraöalnika MBI (The Maslach Burnout Inventory), Spielbergovega vpraöalnika potezne anksioznosti in Offerjeve lestvice Self-Imagination Questionnaire.

psy.ff.uni-lj.si

KA Називпредмета А Н А ТО М И ЈА

1. dodatak b (silabusi predmeta) medicinski fakultet banja luka Назив предмета АНАТОМИЈА Шифра предмета Статус предмета Семестар ects кредит Фонд часова обавезни И и ii 22 270 ...

www.mf-foca.com

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

Naöi su rezultati pokazali da se mladi*i i djevojke statisti*ki zna*ajno razlikuju s obzirom na obje ispitivane varijable. äto se ti*e privrûenosti, djevojke imaju statisti*ki zna*ajno viöe rezultate na dimenziji anksioznosti, a mladi*i statisti*ki zna*ajno viöe rezultate na dimenziji izbjegavanja.

darhiv.ffzg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Anksioznosti