Akta Polis 1967 Pdf

LAWS OF MALAYSIA

laws of malaysia reprint act 344 police act 1967 incorporating all amendments up to 1 january 2006 published by the commissioner of law revision, malaysia under the authority of the revision of laws act 1968 in collaboration with percetakan nasional malaysia bhd 2006

www.agc.gov.my

berteraskan seksyen 3(3) Akta Polis • Memelihara undang ...

Akta Polis 1967 b). Perintah Tetap Ketua Polis Negara c). Kanun Keseksaan d). Kanun Tatacara Jenayah e). Akta Keterangan 1950 f). Undang-undang Am g).

mpk.rmp.gov.my

JPA(S)(BPO)324/14/6-1 Klt. 17 ( 20 ) Siri No. : - KERAJAAN ...

AKTA POLIS 1967) 3.1 Menyelia tugas kawalan keselamatan di sempadan, tempat mendarat (pelabuhan dan lapangan terbang), tempat-tempat awam serta sasaran

www.jpa.gov.my

UNDANG-UNDANG MALA YSIA CETAKAN PENGANGKUT AN JALAN

P engangkutan Jalan 3 U N D A N G -U N D A N G M A L A Y S IA A k ta 333 AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 S U S U N A N S E K ... Òpegaw ai polisÓ term asuklah seorang pegaw ai polis tam bahan, pegaw ai polis sim panan sukarela atau pegaw ai polis pem bantu yang dilantik di baw ah A kta P olis 1967 ...

www.agc.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

... berunding, mengikut kehendak keadaan; "Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak" ertinya sesuatu pasukan yang ditubuhkan oleh Majlis di bawah seksyen 7; "pegawai akhlak" ertinya pegawai akhlak yang dilantik di bawah seksyen 10; "pegawai kanan polis" mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Polis 1967 [ Akta ...

www.law.yale.edu

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

a333b.PDF ... anggota Angkatan Tentera; (b) seorang pegawai polis, pegawai polis tambahan, pegawai polis simpanan sukarela atau pegawai polis pembantu, yang dilantik di bawah Akta Polis 1967; ...

registry.usm.my

Akta A1065 AKTA PENGANGKUTAN JALAN (PINDAAN) 1999

... takrif "Ketua Pegawai Polis" dengan takrif yang berikut: ' "Ketua Pegawai Polis" ertinya mana-mana pegawai polis yang diberi kuasa oleh Ketua Polls Negara untuk mengawal Polis DiRaja Malaysia berkenaan dengan mana-mana kawasan Akta 344, atau negeri di bawah seksyen 6 Akta Polis 1967 dan dinamakan ...

registry.usm.my

BAHAGIAN I PERUNTUKAN AM

4 1980); (v) Pegawai Tentera yang ditakrifkan di bawah seksyen 2, Akta Angkatan Tentera 1972; (vi) Pegawai Polis (Pangkat tidak kurang daripada Sarjan) yang ditakrifkan di bawah seksyen 2, akta Polis 1967; dan (vii) Pegawai awam yang memerintah mana-mana kapal Kerajaan atau mana-mana orang yang dilantik ...

www.doe.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A324 AKTA KANUN ACARA JENAYAH (PINDAAN DAN PERLUASAN) 1976 Suatu Akta bagi meminda Kanun Acara Jenayah (N.M.B. Bab 6) dan ... For the definition of "advocate" substitute 23/67. ` 'badvocate" has the meaning assigned by section 3 of the Interpretation Act, 1967;'; 6/59 5 ….56 .… ….

www.dmpm.nre.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

... Pengarah atau Penolong Pengarah; dan (b) berhubungan dengan suatu permit atau permit khas, ertinya Ketua Pengarah; "pegawai penguat kuasa" ertinya (a) mana-mana pegawai; (b) mana-mana pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada Inspektor sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Polis 1967 [ Akta ...

www.wildlife.gov.my

Other sites you could try:

Find videos related to Akta Polis 1967 Pdf