Ajeva

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Ovi parametri nisu se mogli pratiti na ostalim venih slu~ajeva na 100000 `ena. Prose~na starost u histolo{kim gradusima G2 N2 i G3 N3 , zbog malog bro-kojoj se otkriva invazivni karcinom grli}a materice ja operisanih slu~ajeva.

www.med.pr.ac.rs

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

Dekompresija ivca medianusa (Slike 3a, b, c) efikasni je i siguran zahvat koji u najve*em broju slu*ajeva osloba*a pacijenta od tegoba. 27,28,29,30,31 U literaturi se navodi da je uspješnost kirurškog zahvata ve*a od 95% s komplikacijama manjim od 3%. 22,32,33,34 Operativnim lije*enjem ukla-njamo mehani ...

hrcak.srce.hr

TRAUMA TSKARUPTURADIJAFRAGME TRAUMATIC DIAPHRAGM RUPTURE

U 10% slu~ajeva definitivno hirur{ko zbrinjavanje ledirane hemidijafragme postignuto je rekonstrukcijom uz upotrebu sinteti~kih materijala. Klju~ne re~i: torakoabdominalna trauma, ruptura dijafragme SUMMARY Atraumatic rupture of the diaphragm is a rare injury making less than 2% of the total traumatic ...

www.ipb-pneumon.com

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

[email protected] Trudno}a i poro|aj kao fiziolo{ki procesi, genetski i biolo{ki to~no predodre|eni, u najve}em broju slu~ajeva protje~u bez komplikacija.

www.bioline.org.br

BILIJARNI ILEUS: ANALIZA DEVET PACIJENATA I PREGLED LITERATURE

U preko 70% slu~ajeva mesto opstrukcije je zavr{ni deo ileuma i regija ileocekalne valvule. Preoperativna dijagnoza se postavlja u manje od polovine slu~ajeva na osnovu nalaza klasi~nog radiografskog trijasa (crevna opstrukcija, pneumobilija, ektopi~ni kalkulus).

medicinskicasopis.org

ZNA^AJ BRONHOSKOPSKIH ISPITIVANJAU TOKU HEMIOTERAPIJE ...

hemoterapijskog protokola bila je CAV kod 59 i PE kod 7 slu~ajeva. Nakon 3 Ct tretmana, CR je vi|en radiografski kod 21 (32%), PR kod 21 (32%), SD i PD kod 24 (36%) slu~ajeva.

www.ipb-pneumon.com

Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na ...

Tako je u razdoblju od 1 travnja 2005. do 1. travnja 2006. u Europi (ponajvi{e u Francuskoj koja ima dnevne veze sa otokom Reunion) zabilje`eno oko 340 slu~ajeva oboljelih od ovog virusa koji su uve`eni.

hrcak.srce.hr

medical review MEDICAL DAT A/Vol.2

proti~e u 25-40% slu~ajeva a u oko 20% proti~e ~ak asimp tomatski, naprasna smrt je u toko 20-25% slu~ajeva prvi i inicijalni na~in ispoljavanja AIM.

www.md-medicaldata.com

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

... Velika vjerojatnost lokalizacije Osnova ra*unanja lokacije temelji se na jednostavnom odnosu vrijeme-udaljenost koji je povezan brzinom vala, prema (1) do (5) . t v d · = (1) Na*in lokalizacije u ve*ini slu*ajeva svodi se na dvodimenzionalnu lokaciju izvora na plohi, iako u ve*ini slu*ajeva te plohe ...

bib.irb.hr

EKSTRANODULARNI NONHODGKIN (MALT) LIMFOM PAROTIDNEPLJUVA^[email protected]

Ber-gerisar. 5 suopisaliukupno 43 slu~ajeva MALT limfomaod~egaje 27 bilo gastrointestinal ne lokalizacije, aostalih 16 sulokalizovaniuorbiti, parotidnojpljuva~noj`lezdi, plu}ima, tonzila-ma i tireoidei.

www.medfak.ni.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Ajeva