1188 Satiksme

URBANIZÅCIJA UN GAISA PIESÅRˆOJUMS PILS‰TÅS

12 3 4 Be¬©ija Brisele 1122 78 Brazîlija Sanpaulu 16 533 86 RiodeΩaneiro10 187 139 Bulgårija Sofija 1188 195 Kanåda Toronto 4319 36 Monreåla 3320 34 îna ... Valdîbas lielos industriålos piesårñojuma avotus kontrolé, taçu automobi¬u satiksme vienlaikus strauji palielinås.

siteresources.worldbank.org

Pakalpojuma „IP TELEFONS" tarifi

... абонентам других фиксированных сетей по Латвии* 0.05* / min. Zvani uz uzziņu dienestiem 1180; 1187; 1188 ... Pakalpojumu kods 1899 0,00 0,102 PMT mobilais tīkls 0,00 0,151 Rigatta mobilais tīkls 0,00 0,192 SIA Čilija Pizza kontaktu centrs 0,00 0,102 SIA Rīgas satiksme ...

www.triatel.lv

Other sites you could try:

Find videos related to 1188 Satiksme